język polski

język polski

 •  

  Dialekty - mapa myśli

  Mapa mentalna - dialekty języka polskiego:

  dialekt wielkopolski, dialekt małopolski, dialekt mazowiecki, dialekt śląski, dialekt kaszubski, dialekt Ziem Odzyskanych.

 •  

  Frazeologizmy - mapa myśli

  frazeologizmy, frazeologizm,frazeologizm,frazeologia, błąd frazeologiczny, klasyfikacja frazeologizmów,typy frazeologizmów, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

 •  

  Funkcje językowe - mapa myśli

  funkcje językowe, funkcja językowa, funkcja stanowiąca,funkcja magiczna,funkcja perswazyjna,funkcja ekspresywna,funkcja impresywna,funkcja referencyjna, funkcja informacyjna, funkcja poetycka,funkcja metajęzykowa, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

 • Język polski. Matura 2015. Poziom rozszerzony. Zadanie maturalne.

  Artykuł zawiera opracowane przez CKE i OKE przykładowe zadanie (poziom rozszerzony), składające się z tematu i fragmentu tekstu, które mogłoby się pojawić na maturze z języka polskiego od 2015 roku. Uczeń ma na jego podstawie sporządzić wypowiedź argumentacyjną. Znajdziesz tu również wzorcowe wypracowanie na ten temat.

 •  

  Historia języka polskiego - mapa myśli

  Mapa mentalna

  Zalecana przeglądarka: Chrome

  Kliknij w poniższy odsyłacz:

  Historia języka polskiego - mapa myśli (flash)

   

 • Jaki obraz miasta odnajdujemy we fragmencie opowiadania Brunona Schulza Sierpień i innych tekstach kultury. ROzważ problem, postaw tezę i udowodnij ją na podstawie fragmentu i innych tekstów kultury.

  Artykuł zawiera zadanie maturalne do nowej matury (poziom podstawowy) opracowane na podstawie arkusza maturalnego CKE z maja 2014 - matura z języka polskiego.

 • Jaki obraz miasta odnajdujemy we fragmencie powieści Leopolda Tyrmanda Zły i innych tekstach kultury. ROzważ problem, postaw tezę i udowodnij ją na podstawie fragmentu i innych tekstów kultury.

  Artykuł zawiera zadanie maturalne do nowej matury (poziom podstawowy) opracowane na podstawie arkusza maturalnego CKE z maja 2014 - matura z języka polskiego.

 • Język polski. Matura 2015. Poziom podstawowy. Zadanie maturalne.

  Artykuł zawiera opracowane przez CKE i OKE przykładowe zadanie, składające się z tematu i fragmentu tekstu, które mogłoby się pojawić na maturze z języka polskiego od 2015 roku. Uczeń ma na jego podstawie sporządzić wypowiedź argumentacyjną. Znajdziesz tu również 2 przykłady wypowiedzi argumentacyjnych.

 • Język polski. Matura 2015. Poziom podstawowy. Zadanie maturalne.

  Artykuł zawiera opracowane przez CKE i OKE przykładowe zadanie, składające się z tematu i fragmentu tekstu, które mogłoby się pojawić na maturze z języka polskiego od 2015 roku. Uczeń ma na jego podstawie sporządzić wypowiedź argumentacyjną.

 •  

  Neologizmy - mapa myśli

  neologizmy, neologizm,neosemantyzm, klasyfikacja neologizmów, typy neologizmów, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

 • Język polski. Matura 2015. Poziom rozszerzony. Wypowiedź argumentacyjna.

  Artykuł zawiera opracowane przez CKE i OKE przykładowe zadanie (poziom rozszerzony), składające się z tematu i fragmentu tekstu, które mogłoby się pojawić na maturze z języka polskiego od 2015 roku. Uczeń ma na jego podstawie sporządzić wypowiedź argumentacyjną. Znajdziesz tu również wzorcowe wypracowanie na ten temat.

 • Artykuł przedstawia pochodzenie języka polskiego, wyjaśnia historię języka polskiego.

 • Zadanie maturalne:  Czy relacje rodzinne zależą od sytuacji rodziny? Rozważ problem, postaw tezę i udowodnij ją odwołując się do załączonego fragmentu i poznanych tekstów kultury

  Język polski. Zadanie maturalne.Poziom podstawowy

  Zadanie maturalne, które ma posłużyć maturzystom do przygotowania się do pisemnej części matury z polskiego, na której wymagana jest umiejętność pisania dobrego wypracowania maturalnego (najlepiej: rozprawkieseju) opartego na analizie załączonego do tematu fragmentu lektury (epikadramat) lub wiersza. Zadanie to może również przydać się do zwykłego powtórzenia wiedzy o tekście, epoce. Nie wymaga pomocy nauczyciela ponieważ klucz odpowiedzi jest dołączony do zadania maturalnego.

 • Samotność - szansa czy ograniczenie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do załączonego fragmentuWilka stepowego oraz do innych, wybranych przez siebie, tekstów kultury.

  Artykuł zawiera zadanie maturalne na poziomie podstawowym - przygotowane przez IBE, służące do diagnozy przedmaturalnej z języka polskiego.
  Cały artykuł zawiera test, czyli: tekst i zadania oraz odpowiedzi. Dzięki temu każdy maturzysta może bez pomocy nauczyciela sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności.
  Do matury pisemnej możesz się także przygotować, korzystając z zadań i przykładowych rozwiązań w ramach wypowiedzi argumentacyjnej.
  Do matury ustnej w przygotowaniu pomogą Ci z kolei: zadania egzaminacyjne.

 •  

  Styl językowy - mapa myśli

  styl, style, błąd stylistyczny, klasyfikacja stylów, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

 •  

  Stylizacja - mapa myśli

  stylizacja, archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja, poetyzacja, liryzacja, stylizacja środowiskowa, stylizacje, trawestacja, parodia, pastisz, groteska, klasyfikacja stylizacji, rodzaje stylizacji, formy stylizacji, odmiany stylizacji, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

 • Wyraz - mapa myśli

  Wyraz

  Mapa myśli zawiera m. in. następujące treści:

  Wyraz - definicja, treść wyrazu, środki wyrazu,wyraz fonologiczny, wyraz tekstowy, wyraz ortograficzny, wyraz słownikowy, wyraz akcentowy.

   

  Zalecana przeglądarka: Chrome

  Kliknij w poniższy odsyłacz:

  Wyraz - mapa myśli (flash)

 •  

  Zapożyczenia - mapa myśli

  Mapa mentalna - zapożyczenia w języku polskim:

  zapożyczenie, rodzaje zapożyczeń, zapożyczenia leksykalne, zapożyczenia składniowe, puryzm, anglicyzmy, germanizmy, rusycyzmy, latynizmy, galicyzmy.

 • Zdanie - mapa myśli

  Zdanie

  Mapa myśli zawiera m. in. następujące treści:

  zdanie - definicja, szyk zdania, budowa zdania, związki składniowe, zdanie pojedyncze, zdanie rozwinięte, zdanie eliptyczne, zdanie złożone, zdanie proste, zdanie bezpodmiotowe.

   

  Zalecana przeglądarka: Chrome

  Kliknij w poniższy odsyłacz:

  Zdanie - mapa myśli (flash)

   

 • Zestrój akcentowy - definicja i funkcje

  Artykuł wyjaśnia czym jest zestrój akcentowy, jaką funkcję pełni zestrój akcentowy i zawiera przykłady zestrojów akcentowych.

 • Porównaj obrazy miasta przedstawione we fragmentach opowiadania Brunona Schulza Sierpień i powieści Leopolda Tyrmanda Zły. Omów  sposoby ukazania przestrzeni i funkcje, jakie ona pełni w obu utworach.

  Artykuł zawiera opracowane przez CKE zadanie maturalne na poziomie rozszerzonym z arkusza maturalnego z języka polskiego z maja 2014 roku. Zadanie maturalne z języka polskiego – poziom rozszerzony, Maj 2014 - matura z języka polskiego.

 •  

  Znak językowy - mapa myśli

  znak, znaki, znak językowy, klasyfikacja znaków, mapa myśli, mapa mentalna, język polski

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.