Słownik języka polskiego

zmiany językowe

3.3333333333333 1 1 1 1 1 Rating 67%

Wyróżniamy 5 zasadniczych grup zmian językowych:

  1. Zmiany systemów fonologicznych wynikają z: a) budowy i funkcji tych systemów, co nazywamy płaszczyzną fonologiczną ewolucji b) z czynników spoza systemu (budowa aparatu głosowego człowieka, ogólne tendencje życia psychicznego ludzi oraz wpływy innych systemów fonologicznych umożliwione kontaktami różnych grup społecznych) c) ekonomii wysiłku = uproszczenia w systemach fonologicznych.d) wpływ obcych języków przekształca często systemy fonologiczne e) wynik przeobrażeń społecznych
  2. Zmiany systemu morfologicznego składniowego języka są w części konsekwencją zmian fonologicznych. Występuje to wyraźnie w zjawisku przesunięcia granicy morfemów, czyli tzw. absorpcji morfologicznej.
  3. Zmiany słownikowe, czyli semantyczne polegają na zastąpieniu starej wartości słownikowej wyrazu przez jedno z jego znaczeń tekstowych które staje się nową wartością.
  4. Zmiany te są możliwe przede wszystkim na skutek braku ciągłości w przekazywaniu języka. a) wynika ze zmian kultury. Wyraz związany jest z pewną funkcją społeczną, która spełniać mogą różne przedmioty i wobec tego przechodzi on z przedmiotu na przedmiot spełniający tę samą funkcję. b) przez przechodzenie wyrazów z języka jednych warstw społecznych do drugich. c) zapożyczenia przez język ogólny z języków specjalnych i odwrotnie.
  5. Zmiany w systemie stylistycznym języka związane są zazwyczaj ze zmianami słownikowymi, z wędrówkami społecznymi wyrazów, które znów są wywołane w dużym stopniu przez czynniki emocyjne (prestiż społeczny).
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.