Słownik języka polskiego

Semantyka

2 1 1 1 1 1 Rating 40%

Co to jest semantyka?

Artykuł poświęcony semantyce.

 

Semantyka - definicja

zajmuje się znaczeniem znaków językowych. Pojęcie znaczenia nie jest określone wyraźnie i bywa rozmaicie pojmowane w różnych dyscyplinach i szkołach naukowych. Wysunięcie badawczej problematyki semantycznej w językoznawstwie nastąpiło w XIX wieku. Definiowano więc semantykę jako naukę o znaczeniu (rozumiano je potoczno – intuicyjny), zajmowano się zmianami znaczeniowymi, obserwowanymi w użyciu jedn. leksykalnych. Językoznawcy (H. Paul, M. Breal, A. Meillet, J. M. Rozwadowski) wypracowali różne klasyfikacje zmian znaczeniowych. Postęp w zakresie tej problematyki przyniosło sformułowanie teorii pola znaczeniowego, która opiera się na hipotezie, że znaczenia poszczególnych wyrazów są ustrukturowane przez wzajemne powiązania wewnątrz odrębnych sfer, zwanych polami znaczeniowymi, pokrywających w całości obszar doświadczenia poznawczego człowieka. Dziś semantyka to część semiotyki – dyscypliny naukowej zajmującej się systemami znakowymi. Zajmuje ona miejsce między syntaktyką a pragmatyką. Ważne prace A. Tarskiego. ścisłe odgraniczenie semantyki od syntaktyki i pragmatyki nie jest możliwe w językoznawstwie. językoznawcy czescy: F. Danes P. Sgall przedstawiciele semantyki referencyjnej dążą do opracowania zasad reprezentacji semantycznej wypowiedzeń języka naturalnego w postaci formuł pewnego języka formalnego, zbudowanego specjalnie do przedstawiania znaczeń wyrażeń językowych. Bezpośrednią kontynuację prac Tarskiego stanowią artykuły R. Montague.

Źródło: Encyklopedia Językoznawstwa Ogólnego

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.