Socjologia - kurs podstawowy

Organizacja, instytucjonalizacja, instytucja, biurokratyzacja, biurokracja

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Organizacja

pojęcie to odnosi się do względnie trwałego uporządkowania działań i zachowań ludzkich. Odnosi się także do kierowania i zarządzania środkami i zasobami ludzkimi, niezbędnymi do realizowania zbiorowego celu; kompleks metod zarządzania środkami. Odnosi się do uporządkowania działań - tzn. wprowadzania zasad postępowania w określonych sytuacjach.

Organizacja: zbiorowość, która działa na podstawie określonych reguł formalnych, celowe grupy wtórne

Proces instytucjonalizacji

polega na formalizowaniu i utrwalaniu reguł działania. Instytucje społeczne to sposoby utrwalania zasad i reguł wg których zachodzą stosunki społeczne.

Pozytywne aspekty instytucjonalizacji - wzrasta trwałość rozwiązań organizacyjnych.
Negatywne aspekty instytucjonalizacji - skostnienie organizacyjne, mała dynamika zmian.

Instytucja

również odnosi się do zachowań i ich regulacji, ale kładzie nacisk przede wszystkim na sferę kulturową; pokazuje, że te zachowania uwikłane są w wartości, tradycję itp. Im mniej znane i niecodzienne sytuacje z którymi spotyka się społeczeństwo, tym mniejszy stopień zinstytucjonalizowania, czyli osadzenia kulturowego.
Instytucja: etatyzacja, działają w imieniu i na rzecz szerszych zbiorowości.

Każda instytucja jest organizacją, nie każda organizacja jest instytucją; jednakże każda organizacja dąży do tego, aby instytucją się stać. Inaczej: idzie o to, aby organizacji nadać kontekst kulturowy.

Cechy instytucji:

pełnią określone funkcje
są związane z określonymi wartościami
są sformalizowane

Funkcje instytucji:

zaspokajają potrzeby członków społeczeństwa
regulują zachowania
zapewniają ciągłość życia społecznego, integrują i kontrolują społeczność.

Podział instytucji:

I podział

Formalne - zbiorowość zorganizowana, funkcjonująca według reguł formalnych, czyli przewidzianych prawem.
Nieformalne - funkcjonowanie ich nie zostało ujęte w żadnych sformalizowanych przepisach zatwierdzonych przez szersze zbiorowości.

II podział

ekonomiczne
polityczne
wychowawcze
kulturalne
socjalne
religijne

Biurokracja

to rządy urzędników państwowych. Od samego początku, kojarzyła się negatywnie; oznaczała chorobę systemu - biuromanię. W ramach biurokracji tworzy się szereg niepotrzebnych działań i zadań.

biurokracja może jawić się jako model precyzyjnego działania. Są to jasne i jawne zasady proceduralne. Idealny typ biurokracji Maxa Webera to czysta forma organizacji:

  • występowanie hierarchii władzy i podziału obowiązków
  • wszyscy urzędnicy podlegają prawu pisanemu
  • urzędnicy zatrudnieni są na etatach i są opłacani
  • występuje podział zadań na organizacyjne i pozaorganizacyjne
  • urzędnicy nie są właścicielami materialnych środków którymi dysponują


Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.