Szkoła podstawowa - język polski - sprawdzian szóstoklasisty

O sprawdzianie szóstoklasisty

4.2857142857143 1 1 1 1 1 Rating 86%

Informacje o sprawdzianie szóstoklasisty

Szkoła podstawowa - sprawdzian szóstoklasisty.

Kiedy przeprowadza się sprawdzian?

 • w szóstej klasie szkoły podstawowej;
 • w kwietniu w tym samym dniu i o tej samej godzinie;
 • w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • dodatkowy sprawdzian (II termin) odbywa się nie później niż do dnia 20 sierpnia tego samego roku (dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w kwietniu, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono).

Kto zdaje sprawdzian?

 • Jest on powszechny i obowiązkowy - przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
 • do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu (ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
  konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem).

Gdzie zdaje się sprawdzian?

 • w macierzystej szkole ucznia

Warunki pisania sprawdzianu

 • każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany zestawem egzaminacyjnym;
 • przykładowe zestawy zadań zamieszczone są w Informatorach;
 • przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu;
 • sprawdzian trwa 60 minut (czas na wykonanie zadań);
 • dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30 min.

Kto ocenia sprawdzian szóstoklasisty?

 • prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów powołanych przez dyrektora OKE;
 • egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której pracują.

Wynik sprawdzianu 

 • wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych;
 • wynik sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna;
 • ustalony wynik jest ostateczny;
 • maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów;
 • wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym;
 • każdy uczeń otrzymuje wystawione przez OKE zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, które odbiera w swojej szkole;
 • na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Konsekwencje sprawdzianu

 • sprawdzianu nie można nie zdać;
 • każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową musi zostać przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie (o ile nie ukończył 16 roku życia).

Nieprzystąpienie do sprawdzianu

 • Kto nie przystąpi do sprawdzianu musi powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym;

Umiejętności, które bada sprawdzian szóstoklasisty:

 • czytanie,
 • pisanie,
 • rozumowanie,
 • korzystanie z informacji,
 • wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Kto organizuje i przeprowadza sprawdzian szóstoklasisty?

Sprawdzian organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).

Źródło: http://www.cke.edu.pl/

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.