Czytanie ze zrozumieniem - testy

O obywatelstwie - Pytania do testu

3.9183673469388 1 1 1 1 1 Rating 78%

Spis treści

Pytania do testu: "O obywatelstwie" (czytanie ze zrozumieniem)

Zadanie 1. (2 pkt)

Jak Barbara Skarga ocenia współczesną rzeczywistość społeczno-polityczną? Przywołaj dwie cechy tej rzeczywistości, które taką ocenę uzasadniają (akapit 1.).

Zadanie 2. (1 pkt)

Jakie postawy wobec świata przyjmuje współczesny człowiek? Wymień trzy z nich, odwołując się do akapitów 2. i 3.

Zadanie 3. (1 pkt)

Jaką sprzeczność związaną z egzystencją współczesnego człowieka dostrzega Barbara Skarga (akapit 3.)?

Zadanie 4. (1 pkt)

Jaką funkcję w toku argumentacyjnym wykładu Barbary Skargi pełni przywołanie fragmentów rozmów telefonicznych?

Zadanie 5. (1 pkt)

W którym akapicie autorka przedstawia przykłady potwierdzające myśl wyrażoną w zdaniu:

Zadanie 6. (1 pkt)

Jaka jest różnica w zawartości (treści) i funkcji przekazu między „komunikatem” a „rozmową”? Odpowiedz na podstawie 5. i 6. akapitu.

Zadanie 7. (1 pkt)

Akapity 5. i 6. autorka kończy, stawiając pytania. Jaką rolę odgrywa w tekście ten zabieg?

Zadanie 8. (1 pkt)

Przedstaw trzy warunki istnienia wspólnoty (akapity 6.– 8.).

Zadanie 9. (2 pkt)

Zdanie z akapitu 4.: Patrzę więc na ludzi, najczęściej młodych, ale i w wieku dojrzałym, z przyklejonymi do ucha komórkami w każdym miejscu, na ulicy, w pociągach, korytarzach uczelni, supermarketach itd., wyraża:

A. aprobatę.

B. niechęć.

C. sympatię.

D. dystans.

Uzasadnij odpowiedź w kontekście całego akapitu.

Zadanie 10. (1 pkt)

Zacytuj wypowiedzenia, w których autorka sygnalizuje porządkowanie toku swojej wypowiedzi.

Zadanie 11. (1 pkt)

W jaki sposób, zdaniem starożytnych, powinien żyć człowiek? Odpowiedz, wymieniając trzy zasady.

Zadanie 12. (1 pkt)

Na jakie zalety demokracji wskazuje autorka w akapicie 9.? Wymień dwie.

Zadanie 13. (1 pkt)

Na podstawie tekstu Barbary Skargi wyjaśnij, na czym polega wzajemna zależność pomiędzy życiem społecznym a życiem jednostki.

Zadanie 14. (1 pkt)

Na podstawie akapitów 10. i 11. wymień trzy cechy charakteryzujące człowieka – obywatela.

Zadanie 15. (2 pkt)

Sformułuj główną myśl wypowiedzi Barbary Skargi (w kontekście akapitów 12. i 13.).

Zadanie 16. (2 pkt)

Podkreśl trzy cechy, którymi charakteryzuje się tekst Barbary Skargi.

a. obecność elementów informacyjnych, analityczno-krytycznych, oceniających,

b. autor jest bohaterem przedstawianych zdarzeń,

c. refleksyjność,

d. lekki i barwny styl,

e. cykliczność (tekst jest częścią cyklu publikacji),

f. odniesienie do zjawisk artystycznych,

g. podmiotowość i subiektywizm,

h. styl wynikający z artystycznej funkcji języka.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.