Czytanie ze zrozumieniem - testy

Rozmowa, czyli jak mówić i słuchać - Pytania do testu

3.09375 1 1 1 1 1 Rating 62%

Spis treści


Pytania do testu: Rozmowa, czyli jak mówić i słuchać

 

Zadanie 1. (1 pkt)

Jaką funkcję w kompozycji całego tekstu pełnią pytania postawione na początku akapitu 1? 
.......................................................................................................................................................

Zadanie 2. (1 pkt)

W kontekście akapitu 2. wyjaśnij sens zdania: Słowem: rozmawiamy, ale nie komunikujemy 
się zbyt dobrze.
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................

Zadanie 3. (1 pkt)

Na podstawie akapitu 3. wyjaśnij, jak autorka rozumie termin komunikacja niewerbalna. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 4. (2 pkt)

Z akapitu 3. wypisz dwa językowe wyznaczniki spójności tekstu. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 5. (1 pkt)

Poprawnym relacjom interpersonalnym sprzyjają różne zachowania i cechy rozmówców przedstawione w akapitach 4. i 6. Zaznacz wszystkie właściwe. 
a. umiejętność prowadzenia rozmowy równoległej,
b. podkreślanie hierarchii rozmówców,
c. umiejętność wzajemnego słuchania,
d. wrażliwość na drugiego człowieka,
e. empatyczna reakcja rozmówców,
f. ocenianie i wartościowanie.

Zadanie 6. (2 pkt)

Z jakim obiegowym przekonaniem na temat prowadzenia rozmowy polemizuje autorka artykułu 

w akapicie 2? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
w akapicie 4?
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

Zadanie 7. (2 pkt)

Jakie funkcje w tekście pełni akapit 5? Wymień dwie. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 8. (2 pkt)

Spośród zacytowanych poniżej zdań wybierz te dwa, dla których charakterystyczne są podane funkcje tekstu. Wpisz odpowiednie numery zdań. 

1. Wydaje nam się, że nie jesteśmy właściwie rozumiani.
2. Współczesna psychologia powiada, że jedyną metodą, która umożliwia spotkanie świata  jednej osoby ze światem drugiej, jest tak zwana efektywna komunikacja. 
3. Dobrze zrobiłaś, ale mogłabyś się jeszcze bardziej postarać następnym razem.

Funkcja impresywna   ...........................
Funkcja poznawcza    ...........................

Zadanie 9. (2 pkt)

Które z podanych niżej zdań wyraża poglądy autorki? Odpowiedź zaznacz, wstawiając znak X do odpowiedniej rubryki. 
1. Empatia daje szansę wspólnego rozwiązania problemów.                      ....................
2. Doradzanie drugiemu człowiekowi jest jedną z barier komunikacyjnych.   ....................
3. Odwrócenie uwagi od problemu to forma przyjacielskiej pomocy.           ....................

Zadanie 10. (1 pkt)

Użyte w akapicie 7. cudzysłowy (zaznacz poprawną odpowiedź):

A. sygnalizują użycie wyrazów potocznych. 
B. wyodrębniają nazwy własne.
C. wprowadzają element ironii.
D. wyodrębniają cytaty.

Zadanie 11. (2 pkt) 

Z akapitów 6. i 7. wybierz i nazwij dwa zabiegi językowe, które ożywiają wypowiedź autorki. Zilustruj każdy z nich przykładem z tekstu.

1. nazwa zabiegu językowego: ................................................................................................... 
przykład: .......................................................................................................................................
2. nazwa zabiegu językowego: ...................................................................................................
przykład: .......................................................................................................................................

Zadanie 12. (1 pkt)

Akapit 7. uzupełnia treść akapitu 6. Wyjaśnij, na czym to uzupełnienie polega. 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................

Zadanie 13. (2 pkt)

Na podstawie akapitu 8. wskaż dwie przyczyny świadomej rezygnacji niektórych ludzi ze skutecznej komunikacji. 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.