Gimnazjum - język polski - egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

O egzaminie gimnazjalnym

5 1 1 1 1 1 Rating 100%

Informacje o egzaminie gimnazjalnym.

Podstawowe informacje, które warto wiedzieć o egzaminie gimnazjalnym w trakcie przygotowań do niego.

 Zasady ogólne

 • Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zdobyte w gimnazjum i szkole podstawowej;
 • egzamin ma formę pisemną;
 • przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum;
 • egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać.

Części egzaminu

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

 • części humanistycznej:

języka polskiego
historii
wiedzy o społeczeństwie;

 • matematyczno-przyrodniczej
 • języka obcego nowożytnego.

Zadania z języka polskiego to:

 • zadania zamknięte
 • zadania otwarte
 • dłuższa wypowiedź pisemna.

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu.

Termin egzaminu gimnazjalnego

 • Egzamin odbywa się w kwietniu;
 • Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia;
 • Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut.
 • Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki egzaminu

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodnicze
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym;

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu (wynik procentowy oraz wynik centylowy);
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne.

Źródło: Informator gimnazjalny

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.