Pisemna matura z języka polskiego

Dysleksja na maturze z polskiego

3.5 1 1 1 1 1 Rating 70%

Dysleksja na maturze z języka polskiego

Zasady oceniania wypracowania maturalnego dyslektyka

W wypracowaniu maturalnym z języka polskiego autorstwa ucznia, u którego stwierdzono dysleksję rozwojową, nie należy uwzględniać w ocenie następujących błędów:

 

  • zmienionej kolejności liter w wyrazach,
  • wstawionych i opuszczonych liter w wyrazie, c) opuszczonego początku lub końca wyrazu,
  • występowania w wyrazach głosek dźwięcznych zamiast bezdźwięcznych i odwrotnie, e) fonetycznego zapisu wyrazów,
  • mylenia głosek "i" i "j", głosek nosowych z końcówką fleksyjną, np.: ę - em, ą - om,
  • mylenia przedrostków z zaimkami, np.: pode szły; błędnego zapisywania przyimków z rzeczownikami i przysłówkami, np.: wklasie, zachwilę, napewno,
  • niewłaściwego zapisu spółgłosek miękkich, np.: rosinie zamiast rośnie, skosiny zamiast skośny,
  • pisowni niezgodnej z zasadami ortografii [od uczniów wymaga się dobrej znajomości zasad ortografii, co powoduje nadmierne do nich zaufanie i schematyczne ich stosowanie, np.: startóje bo startować]; błędów
  • wynikających z niestosowania zasady historycznej,
  • błędnego stosowania lub niestosowania znaków interpunkcyjnych.

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna Wydział Matur, Informacja o zasadach oceniania prac z języka polskiego ucznió ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.