Język polski - matura ustna

Wzór bibliografii na maturę ustną

3.6626506024096 1 1 1 1 1 Rating 73%

Wzór bibliografii do ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego

Zaproponowany tu wzór bibliografii jest jedynie propozycją organizacji przestrzeni w bibliografii, którą trzeba oddać na 4 tygodnie przed maturą z języka polskiego. Oddanie tego dokumentu jest warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562) z późniejszymi zmianami bibliografia jest jedynym obowiązkowym dokumentem, który maturzysta musi oddać, by przystąpić do części ustnej matury z języka polskiego. Powinna zawierać imię i nazwisko (najlepiej wraz z numerem PESEL), temat prezentacji, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, informację o materiałach pomocniczych i sprzęcie potrzebnym do prezentacji oraz własnoręczny podpis maturzysty wraz z datą oddania.

BIBLIOGRAFIA

Imię  i Nazwisko

(najlepiej podać również numer PESEL)

Temat prezentacji maturalnej

Literatura podmiotu:

1.

2.

3.

Literatura przedmiotu:

1.

2.

3.

Materiały pomocnicze:

Brak lub np.: ramowy plan prezentacji, prezentacja multimedialna, 4 reprodukcje obrazów, karta z cytatami

Wykaz sprzętu potrzebnego do prezentacji:

Brak lub np.: komputer z oprogramowaniem...., tablica korkowa, 3 sztalugi

 

Oddano dnia: ...................

 

Własnoręczny podpis

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.