Język polski - matura ustna

Matura ustna 2015 - ocenianie

4.0833333333333 1 1 1 1 1 Rating 82%

Matura ustna 2015 - ocenianie

Artykuł zawiera informacje na temat kryteriów oceny stosowanych na ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Ocenianie – egzamin ustny z języka polskiego od 2015 r.

Za wypowiedź w części ustnej egzaminu maturalnego zdający może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Ocenie podlega:

 1. treść – meritum wypowiedzi monologowej: 40% (16 pkt),
 2. forma – organizacja wypowiedzi monologowej: 20% (8 pkt),
 3. język i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej: 20% (8 pkt),
 4. meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie: 20% (8 pkt).

Oceny dokonują członkowie zespołu przedmiotowego.

 

Kryteria oceny

Kryteria oceny meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzegania zasad uczestniczenia w rozmowie

 1. Wypowiedzi w pełni adekwatne (wypowiedzi skoncentrowane na zagadnieniu sformułowanym przez członka zespołu przedmiotowego)
  1. Wypowiedzi odpowiednio rozwinięte (wyczerpują aspekt merytoryczny pytania lub są bardzo bliskie tego poziomu)
   1. Zachowane wszystkie zasady uczestniczenia w rozmowie    8
   2.         Naruszona któraś z zasad uczestniczenia w rozmowie    7
  2.     Wypowiedzi niewystarczająco lub nadmiernie rozwinięte (powierzchowne, pomijające istotne aspekty merytoryczne zagadnienia, niewgłębiające się w zagadnienie lub odnoszące się do aspektów drugorzędnych / wypowiedzi niepotrzebnie wykraczające poza aspekt merytoryczny pytania)
   1. Zachowane wszystkie zasady uczestniczenia w rozmowie    6
   2.         Naruszona któraś / zasad uczestniczenia w rozmowie    5
 2. Wypowiedzi częściowo adekwatne (mogą we fragmentach odbiegać od zagadnienia sformułowanego przez członka zespołu przedmiotowego, np. w postaci dygresji. Jeżeli przy większej liczbie zagadnień
  co najmniej jedna wypowiedź zdającego jest adekwatna, wówczas całą rozmowę uznaje się za częściowo adekwatną)
  1. Wypowiedzi odpowiednio rozwinięte    
   1. Zachowane wszystkie zasady uczestniczenia w rozmowie    4
   2.         Naruszona któraś z zasad uczestniczenia w rozmowie    3
  2.     Wypowiedzi niewystarczająco lub nadmiernie rozwinięte
   1. Zachowane wszystkie zasady uczestniczenia w rozmowie    2
   2.         Naruszona któraś z zasad uczestniczenia w rozmowie    1
 3. Wypowiedzi nieadekwatne (wypowiedzi nie na temat)           0

Kryteria oceny stylu i języka wypowiedzi monologowej i dialogowej - łącznie

Stosowność stylu   Poprawność gram. i leksykalna Poprawność wymowy i prozodia Ocena
Styl stosowny (zachowana jest zasada decorum (dobór środków językowych jest adekwatny do sytuacji egzaminacyjnej, tematu i intencji wypowiedzi oraz odmiany mówionej); dopuszczalne drobne usterki)   Brak rażących błędów i licznych błędów   Zadowalająca  8
 Niezadowalająca  7
Błąd rażący lub liczne błędy   Zadowalająca  6
 Niezadowalająca  5
Styl częściowo stosowny (zdający niefunkcjonalnie łączy różne style, nie kontroluje jednolitości stylu, np. w wypowiedzi pojawiają się wyrazy i konstrukcje charakterystyczne dla stylu potocznego, nieoficjalnego) Brak rażących błędów i licznych błędów   Zadowalająca  4
 Niezadowalająca  3
Błąd rażący lub liczne błędy   Zadowalająca  2
 Niezadowalająca  1
 Styl niestosowny (wypowiedź zawiera np. wulgaryzmy lub ma charakter obraźliwy)  0

 

 • Nie należy oczekiwać, że zdający będą używać struktur typowych dla języka pisanego. Język mówiony kieruje się swoimi prawami i takie jego cechy, jak: niekompletne wypowiedzi, elipsy (opuszczenia elementów wypowiedzi oczywistych ze względu na kontekst/sytuację wypowiedzi), zawahania, powtórzenia językowe itp. − nie mogą wpływać na ocenę.
 • Poprawność gramatyczną i leksykalną ustala się na podstawie wagi i liczby błędów składniowych, fleksyjnych, leksykalnych i frazeologicznych.
 • Poprawność wymowy uznaje się za niezadowalającą, gdy wymowa jest niewyraźna w stopniu utrudniającym zrozumienie wypowiedzi oraz gdy występują rażące błędy fonetyczne (w tym − w akcentowaniu). Nie bierze się pod uwagę wad wymowy (np. seplenienia lub jąkania się), a także usterek spowodowanych emocjami.

 Źródło:

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.