Prezentacje maturalne z języka polskiego

Kryteria oceny prezentacji maturalnej

4.1333333333333 1 1 1 1 1 Rating 83%

Kryteria oceny prezentacji maturalnej na ustnej maturze z języka polskiego

Pamiętaj, że oprócz prezentacji egzamin maturalny składa się jeszcze z rozmowy, w czasie której jest również oceniana umiejętność posługiwania się odmianą mówioną języka polskiego.

PREZENTACJA MATURALNA


REALIZACJA TEMATU

Maturzysta:

pkt

KOMPOZYCJA WYPOWIEDZI

Maturzysta:

pkt
zna, rozumie i na ogół poprawnie interpretuje materiał rzeczowy;

trafnie dobiera materiał rzeczowy

prezentuje podstawowe zagadnienia w związku z tematem (rozumie temat);

podejmuje częściowo udaną argumentację;

poprawnie odtwarza interpretacje, sądy, opinie;

formułuje na ogół poprawne wnioski

wykorzystuje materiał pomocniczy (o ile temat tego wymaga)

1
buduje wypowiedź na ogół uporządkowaną i spójną (dopuszczalne zachwiania logicznego ciągu lub proporcji poszczególnych części wypowiedzi)
1
zna i rozumie materiał rzeczowy, poprawnie go interpretuje, wykorzystując podstawowe konteksty (o ile temat tego wymaga)

wykorzystuje w funkcji argumentacyjnej trafnie dobrany materiał rzeczowy (selekcjonuje materiał)

prezentuje zagadnienia w ścisłym związku z tematem (rozumie temat)

jasno formułuje główną myśl wypowiedzi i trafnie dobiera argumenty

formułuje wnioski, sądy i opinie

funkcjonalnie wykorzystuje materiał pomocniczy (o ile temat tego wymaga)

2
formułuje na ogół adekwatne do pytań i poprawne merytorycznie odpowiedzi, wykorzystując przygotowaną bibliografię i/lub materiały pomocnicze

uzasadnia własne stanowisko (rozumie stanowisko rozmówcy); uczestniczy w rozmowie

dostosowuje do pytania stopień szczegółowości (ogólności) odpowiedzi


3
zna i rozumie wybrany materiał, wnikliwie go interpretuje, przywołując różnorodne konteksty

wykorzystuje w funkcji argumentacyjnej trafnie dobrany materiał (selekcjonuje materiał)

prezentuje zagadnienia w ścisłym związku z tematem (rozumie temat)

formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, hierarchizuje argumenty

formułuje wnioski, sądy i opinie, wartościuje, uogólnia, syntetyzuje

funkcjonalnie wykorzystuje materiał pomocniczy (o ile temat tego wymaga)

3

Punkty przyznaje się za całość opisaną na danym poziomie, nie przyznaje się punktów cząstkowych. Wytłuszczone zostały kryteria, które zdający musi spełnić, aby uzyskać liczbę punktów z danego poziomu. Jeśli wypowiedź zdającego nie spełnia kryteriów opisanych na poziomie I, nie przyznaje się punktów. Wypowiedź zdającego może być oceniona np. tak: za sposób realizacji tematu – 3pkt, za kompozycję wypowiedzi – 2pkt, za rozmowę – 5pkt, za język – 8pkt, razem 18pkt na 20 możliwych do uzyskania.

Opracowano na podstawie "Aneksu" do egzaminu maturalnego wydanego przez CKE

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.