Test maturalny z języka polskiego

Najki z samotraki - Zadania testowe

3.6835443037975 1 1 1 1 1 Rating 74%

Spis treści

Język polski pisemna matura od 2015 r. Test: Koniec pseudotradycji

Test:  zadania

Zadanie 1. (0–1)

Przepisz zdanie, w którym Jan Miodek zawarł główną tezę swojej wypowiedzi.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 2. (0–2)

Znajdź w tekście i wpisz do odpowiednich rubryk tabeli po 3 przykłady skrótów z języka współczesnej młodzieży.

Rodzaje skrótów Przykłady z tekstu
Skróty wyrazów i wyrażeń polskich zachowujące polskie brzmienie  
Skróty wyrazów i wyrażeń polskich mające zanglizowane brzmienie  

Zadanie 3. (0–1)

„Swojskim derywatem" utworzonym od wyrazu obcego, analogicznym do przykładów
podanych przez Jana Miodka, jest wyraz:

A. bronks.
B. afterek.
C. dzienks.
D. monitoring.

Zadanie 4. (0–2)

a) Poprawna wymowa wyrazu aquapark w języku polskim to

A. „akłapark".
B. „agłapark".
C. „akfapark".
D. „akwapark".

b) Co, zdaniem prof. Miodka, jest przyczyną błędu popełnianego przez młodych Polaków w wymowie wyrazu aquapark?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 5. (0–1)

Do każdego z przykładów użycia czasownika dobierz sytuację, w której ten czasownik został użyty.

1) „zabierałem się do recenzowania"
2) „kumulują się wszystkie cechy polszczyzny"

3) „urobili już od tego swojskie derywaty"

a) gdy mowa o wszystkich ludziach
b) gdy mowa o młodzieży
c) gdy prof. Miodek mówi o sobie

d) gdy mowa o przedmiocie wykładu

 

1)

2)

3)

Zadanie 6. (0–3)

a) Od jakich wyrazów podstawowych utworzony został przymiotnik kasandryczno-rejtanowsko-piotrowoskargowa?
.......................................................................................................................................................
b) Co znaczy ten przymiotnik w tekście Jana Miodka?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

c) Jaki efekt wywołuje jego użycie w tekście Jana Miodka?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 7. (0–1)

Jaka jest opinia autora artykułu o procesie anglizowania współczesnej polszczyzny? Zakreśl właściwe odpowiedzi w zacienionych częściach tabeli.

Autor podziela lęki rodaków
zaniepokojonych ekspansją
angielszczyzny,

 

Autor nie podziela lęków
rodaków zaniepokojonych
ekspansją angielszczyzny,

ponieważ

język polski już wielokrotnie obronił się
przed nadmiernym wpływem języków
obcych.

 

obecnie młode pokolenie Polaków
bezkrytycznie ulega wpływom języka
angielskiego.

 

 

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.