Wypowiedź argumentacyjna - matura od 2015 r.

Interpretacja utworu poetyckiego, co ma zawierać?

4 1 1 1 1 1 Rating 80%

Język polski. Pisemna matura od 2015 r. Interpretacja tekstu poetyckiego, co ma zawierać?

 

Interpretacja tekstu poetyckiego stanowi jedyną alternatywę dla rozprawki na maturze pisemnej z języka polskiego. Interpretacja tekstu poetyckiego powinna przybrać formę dłuższej wypowiedzi argumentacyjnej. Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 250 słów.

Zadanie składa się z:

 1. polecenia
 2. utworu poetyckiego lub jego fragmentu.

Interpretacja tekstu poetyckiego powinna zawierać:

 1. Przedstawienie propozycji odczytania utworu poetyckiego, czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów tekstu.
 2. Uzasadnienie postawionej tezy/hipotezy interpretacyjnej – część argumentacyjna Uzasadnienie powinno znajdować potwierdzenie nie tylko w tekście, ale także w kontekstach (np. biograficznym, historycznoliterackim, filozoficznym, kulturowym). Część argumentacyjna powinna zawierać ustalenia analityczne dotyczące na przykład:
  1. elementów dostrzeżonej w utworze sytuacji komunikacyjnej;
  2. kompozycji tekstu oraz jej funkcji;
  3. cech stylu wypowiedzi i użytych w niej środków językowych (zwłaszcza artystycznych) oraz ich funkcji;
  4. dosłownych i niedosłownych znaczeń poszczególnych elementów utworu (w tym jego tytułu), zwłaszcza metaforycznych, alegorycznych i symbolicznych;
  5. przynależności gatunkowej tekstu;
  6. kreacji świata przedstawionego (w tym funkcji motywów literackich występujących w przeczytanym tekście).
 3. Wnioski wyprowadzone z tych ustaleń, służące osiągnięciu głównego celu pracy, czyli zaprezentowaniu odczytania dzieła.

Kompozycja interpretacji tekstu poetyckiego

Zdający może zbudować wypowiedź w rozmaity sposób:

 1. w porządku linearnym prowadzącym od poszczególnych ustaleń analitycznych do wniosków natury ogólnej;
 2. w porządku linearnym prowadzącym od postawienia tezy/hipotezy poprzez prezentację argumentów w postaci ustaleń szczegółowych, po sformułowanie wniosku;
 3. w porządku nielinearnym – zgodnie z pojawiającymi się skojarzeniami, rozszerzającymi krąg ustaleń lub je zawężającymi i pogłębiającymi.

Cel interpretacji tekstu poetyckiego

Interpretacja tekstu poetyckiego ma służyć sprawdzeniu umiejętności tworzenia wypowiedzi pisanej:

 1. zgodnie z podstawowymi regułami jej organizacji,
 2. zachowującej zasady spójności znaczeniowej i logicznej,
 3. posiadającej czytelną kompozycję,
 4. spójnej,
 5. stosownej i funkcjonalnej pod względem stylistycznym.

Źródło:

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.