Wypowiedź argumentacyjna - matura od 2015 r.

Wypracowanie - poziom rozszerzony

2.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 53%

Język polski. Pisemna matura od 2015 r.

Pisemna matura. Wypracowanie - poziom rozszerzony

Wypracowanie na poziomie rozszerzonym (matura 2015) nie może liczyć mniej niż 300 słów. Jest ono alternatywą dla interpretacji porównawczej utworów literackich w ramach wypowiedzi argumentacyjnej - drugiego zadania na pisemnej części matury z języka polskiego od 2015 r.

Zadanie składa się z:

  1. polecenia (tematu);
  2. tekstu epickiego lub dramatycznego.

Wypracowanie - wypowiedź argumentacyjna

Od ucznia wymaga się:

  • zrozumienia załączonego do polecenia tekstu krytycznoliterackiego, historycznoliterackiego lub teoretycznoliterackiego;
  • określenia głównego problemu przedstawionego w tekście;
  • rozważenia i oceny rozwiązania problemu, które przedstawił autor tekstu;
  • odwołania się do załączonego tekstu oraz do innych, wybranych przez ucznia tekstów kultury;
  • przygotowania wypowiedzi pisemnej (np. w formie rozprawki lub szkicu), którą powinien cechować widoczny zamysł kompozycyjny wyrażający się w funkcjonalnej segmentacji i uporządkowaniu tekstu ze względu na wybrany przez zdającego gatunek wypowiedzi.

Cele wypracowania na poziomie rozszerzonym

  1. Zadanie na poziomie rozszerzonym służy sprawdzeniu, czy zdający potrafi twórczo wykorzystać wypowiedzi takie, jak np. recenzja, szkic, artykuł, esej.
  2. Zdający korzysta przy tym nie tylko z dołączonego tekstu, ale odwołuje się do różnorodnych kontekstów kulturowych.
  3. Sprawdza się, czy uczeń spełnia wymienione wcześniej wymagania z poziomu podstawowego, jak również wymagania przypisane w podstawie programowej dla poziomu rozszerzonego.

 

Źródło:

http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.