Wypracowanie maturalne z języka polskiego

Kryteria oceny wypracowania maturalnego z polskiego

4.1666666666667 1 1 1 1 1 Rating 83%

Kryteria oceny wypracowania maturalnego z języka polskiego

W sumie za pisemną maturę z języka polskiego możesz otrzymać 70 punktów (20 za test z czytania ze zrozumieniem + 50 za wypracowanie maturalne).

 

I TREŚĆ - ocena rozwinięcia tematu w wypracowaniu maturalnym

Za tę część możesz uzyskać 25 punktów.

Sprawdza się tu umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiegoczytania ze zrozumieniem oraz pisania wypracowania (rozprawka, esej).

II. KOMPOZYCJA wypracowania maturalnego

(maksymalnie 5 punktów)

Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu.

− podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym, 5

− uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części, 3

− wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna. 1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

III. STYL wypracowania maturalnego

(maksymalnie 5 punktów)

− jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka, 5

− zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka, 3

− na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe. 1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

IV. JĘZYK wypracowania maturalnego

(maksymalnie 12 punktów)

− język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeologia i fleksja, 12

− język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja, 9

− język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne składnia, słownictwo i frazeologia, 6

− język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, słownikowych, frazeologicznych i fleksyjnych, 3

− język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów składniowych, słownikowych i frazeologicznych. 1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

V. ZAPIS wypracowania maturalnego

(maksymalnie 3 punkty)

− bezbłędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy); 3

− poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia); na ogół poprawna interpunkcja; 2

− poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia); interpunkcja niezakłócająca komunikacji (mimo różnych błędów). 1

Uwaga: jeśli powyższe kryteria nie zostały spełnione, nie przyznaje się punktów.

VI. SZCZEGÓLNE WALORY wypracowania maturalnego

od 0 do 4

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.