Zadanie maturalne z języka polskiego

Dziady IV. Różne koncepcje miłości - Klucz odpowiedzi

Spis treści

Klucz odpowiedzi do zadania maturalnego: Różne koncepcje miłości i różne sposoby mówienia o niej. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej Przypomnienia dawnej miłości Franciszka Karpińskiego oraz danego fragmentu IV części Dziadów Adama Mickiewicza.

Klucz odpowiedzi:

I. ROZWINIĘCIE TEMATU (można przyznać maksymalnie 26 punktów)

1. Podobieństwa utworów, 0-3

a. temat: wspomnienie nieszczęśliwej miłości,

b. podmiot mówiący: kochanek wspominający utraconą ukochaną,

c. sceneria (natura),

d. funkcja scenerii (np.: natura zmienia się wraz z sytuacją kochanków).

Cechy indywidualne utworów:

Franciszek Karpiński: Przypomnienie dawnej miłości 

2. Koncepcja miłości, 0-3

a. przejawia się poprzez kontakt zmysłowy (erotyka bez winy),

b. jest rozmową dusz,

c. jest przeżywana jako czułość, tęsknota, żal, poddanie się losowi.

3. Sposoby wyrazu, 0-6

a. rozpoznanie konwencji sentymentalizmu,

b. gatunek literacki nawiązujący do twórczości ludowej (pieśń pasterska),

c. prostota języka (proste zdania, brak wyszukanych figur stylistycznych),

d. melodyjność,

e. uzasadnienie – co najmniej jeden argument, np.:

 • regularna budowa stroficzna (każda zwrotka całością składniową),
 • rytmiczność (regularny 7-zgłoskowiec),
 • regularne rymy (zwykle gramatyczne),
 • powtórzenia,

f. emocjonalność,

g. uzasadnienie – co najmniej jeden argument, np.:

 • apostrofy do adresatki monologu lirycznego (nieobecnej Justyny),
 • epitety (np. „słodkie wieczory”),
 • pytanie retoryczne,
 • wykrzyknienia,
 • paralelizmy składniowe, anafory,
 • skontrastowanie pierwszej i ostatniej zwrotki,

h. typowe motywy (np. jawor, strumień, pamiątki, elementy arkadyjskie itp.),

i. charakterystyka przeżyć podmiotu za pomocą monologu lirycznego.

Adam Mickiewicz Dziady część IV 

4. Koncepcja miłości, 0-4

a. jest zjawiskiem ze sfery sacrum (kochankowie są sobie przeznaczeni przez Boga),

b. jest duchową jednością kochanków,

c. jest przeżywana jako uczucie gwałtowne, zawierające w sobie skrajne emocje (np. rozpacz, gniew, ironię, czułość, wściekłość, bunt), rodzaj szaleństwa,

d. prowadzi do samobójstwa (nieodwracalnie zmienia życie zakochanego).

5. Sposoby wyrazu, 0-6

a. rozpoznanie konwencji romantycznej

b. synkretyzm rodzajowy (połączenie liryki i dramatu),

c. gwałtowne emocje bohatera jako dominanta,

d. uzasadnienie – co najmniej jeden argument, np.:

 • apostrofy do różnych adresatów (np.: do nieobecnej ukochanej, do altany, do samego siebie)
 • kompozycja wypowiedzi podporządkowana swobodnemu falowaniu emocji,
 • nieregularne wersyfikacja (wersy głównie 13-zgłoskowe, ale też 11-zgłoskowe i krótsze) i układ rymów,
 • długie zdania z częstymi anaforami i wyliczeniami,
 • liczne anakoluty,
 • liczne wykrzyknienia („ach!”, „ o nie!”,” ha!” itp.),
 • liczne pytania retoryczne,
 • słownictwo silnie nacechowane emocjonalnie (kontrasty),
 • wyolbrzymiająca metaforyka (hiperbole),

e. typowe motywy (np.: wieczór, pamiątki, księżyc, gwiazdy itp.),

f. charakterystyka przeżyć bohatera za pomocą monologu dramatycznego oraz didaskaliów.

5. Podsumowanie
pełne, 4

np.: powinno dotyczyć podobieństw i różnic między przedstawionymi koncepcjami miłości i sposobami mówienia o niej oraz interpretować je we właściwym kontekście, np. historycznoliterackim, teoretycznoliterackim, filozoficznym itp.);

częściowe, (2)

np. powinno dotyczyć podobieństw i różnic między przedstawionymi koncepcjami miłości i sposobami mówienia o niej),

próba podsumowania, (1)

np. powinna uwzględniać co najmniej jedną, ale istotną różnicę między przedstawionymi koncepcjami miłości i sposobami mówienia o niej).

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.