Retoryka - przemówienie, mowa

Figury słów - definicja i klasyfikacja

4.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 93%

Figury słów - definicja i klasyfikacja

figury słów

to ustalone sposoby łączenia wyrazów oraz sposoby zastępowania jednego wyrażenia innym w celu bardziej wyrazistego i skutecznego formułowania myśli; figury słów są odmianą figur retorycznych

jeśli zmienimy wyraz w figurze słów przestanie ona funkcjonować jako ta sama figura słów, może nawet przestać być figurą słów.

 

gramatyczne figury słów 

ustalone sposoby łączenia wyrazóww celu bardziej wyrazistego i skutecznego formułowania myśli;

  • przez dołączenie nowego elementu (anafora, epifora, polisyndeton, powtórzenie jako klamra, powtórzenie, symploke (anafora+epifora), epifraza)
  • przez odjęcie elementu (asyndeton, zeugma syntaktyczna, elipsa)
  • przez przestawienie, przegrupowanie (anastrofa, antymetabola, hyperbaton (inwersja - przesunięcie na początek lub na koniec najważniejszego elementu), chiazm, izoklon, paralelizm)
  • przez celowe zastąpienie jednego elementu innym  (anakolut, anapodoton, enallage)

semantyczne figury słów 

sposoby zastępowania jednego wyrażenia innym w celu bardziej wyrazistego i skutecznego formułowania myśli;

  • figury przez przyłączenie (paronomazja, poliptoton, diafora, dilogia, antanaklasis, synonimia, nagromadzenie, enumeracja, klimaks, gradacja, aliteracja, epitheton)
  • figury przez odłączenie (ekwiwokacja, tmesis)
  • figury przez sposób uporządkowania (hypallage, kontaminacja, kollokacja, sylecyzm, kalambur, adideacja, goldfish lingo)
  • figury przez zastąpienie (tropy: alegoria, antonomazja, hiperbola, ironia, litota, metafora, metonimia, onomatopeja, peryfraza, synekdocha)

Retoryka, erystyka - bibliografia

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.