Słownik języka polskiego

Funkcje języka

3.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 73%
to role, jakie mogą spełniać wyrażenia jęz. w stos. do nad, odb, fragm. rzeczywistości, do syst. jęz. i innych aspektów jęz.

Praska Szkoła StrukturalistycznaBuhler; wyróżnili 3 funkcje języka:

  1. Przedstawieniowa, kognitywna, symboliczna, referencjalna, reprezentatywna; to funkcja najw, odp. funkcji referencjalnej u Jakobsona.

  2. Ekspresywna, emotywna. Pewne cechy wypowiedzi odpowiadają określonym cechom fizjologicznym i psychologicznym mówiącego i są sygnałami dla odb.

  3. Impresywna, apelująca, imperatywna, konatywna. Wiąże się z chęcią oddziałania na odbiorcę, wywołania u niego jakiejś reakcji

Funkcje języka (wg Jakobsona):

  1. Referencjalna – dominuje w wypowiedziach komunik. sądy o świecie.

  2. Ekspresywna – dominuje w wypowiedziach, których istotą jest wyrażenie stanu emocjonalnego mówiącego.

  3. Impresywna – dominuje w wypow, których istotą jest oddziaływanie na słuchacza.

  4. Fatyczna – dominuje w wypadkach, których istotą jest sprawdzenie trwania i podtrzymanie komunikacji

  5. Metajęzykowa - dominuje w wypadkach, których istotą jest komunikowanie sądów o języku lub jego elementach (np. pytanie o znaczenie jakiegoś wyrażenia).

  6. Poetycka - dominuje w wypadkach, które kierują uwagę odbiorcy na samą wypowiedź.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.