Sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego. Zadania - teksty literackie

Balladyna - zadanie literackie na sprawdzian

3.75 1 1 1 1 1 Rating 75%

Spis treści

Znajdziesz tu przykładowe zadanie literackie i jego rozwiązanie opracowane przez specjalistów w Informatorze o sprawdzianie ósmoklasisty z języka polskiego.

Przykładowe zadania i rozwiązania. Balladyna - zadanie literackie na sprawdzian ósmoklasisty. 

juliusz Słowacki, BALLADYNA

KIRKOR
do wdowy
Słuchajcie, matko! na świat wyjechałem
Szukać ubogiej i cnotliwej żony;
Dalej nie jadę, bo tu napotkałem
Cudowne bóstwa!... [...]
[...]
Dziś nie umiem
Wybrać...
[...]
Proszę o rękę jednej z córek... [...]
WDOWA
Córka moja?...
Ja mam dwie córki –
ale Balladyna...
KIRKOR
Czy starsza?
WDOWA
Tak jest... a młodsza Alina
Także jak anioł...
KIRKOR
do siebie
Jaki wybór trudny!
Starsza jak śniegi –
u tej warkocz cudny,
Niby listkami brzoza przyodziana;
Ta z alabastrów –
a ta zaś różana –
Ta ma pod rzęsą węgle –
ta fijołki –
Ta jako złote na zorzy aniołki,
A ta zaś jako noc biała nad rankiem.
[...]
Więc obie kochać, a jedną zaślubić?
Lecz którą
kochać? którą tylko lubić?...
[...]
KIRKOR
Któraż z was, dziewice,
Będzie mię więcej kochała po ślubie?
Jak będzie kochać? lubić, co ja lubię?
Jak mi rozchmurzać gniewu nawałnice?
BALLADYNA
O panie! Jeśli w zamku są czeluście,
Z czeluści ogień bucha, a ty każesz
Wskoczyć – to wskoczę. Jeśli na odpuście
Ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie
Śmiertelne grzechy, którymi się zmażesz.
Jeżeli dzida będzie mierzyć w ciebie,
Stanę przed tobą i za ciebie zginę...
Czegóż chcesz więcej?...
[...]
KIRKOR
do Aliny
A ty, młodsza dziewo,
Co mi przyrzekasz?
ALINA
Kochać i być wierną.
[...]
Jeśli mnie wybierzesz,
[...] to musisz obiecać,
Że mię do zamku twojego zabierzesz
Z matką i siostrą... Bo któż będzie matce
Gotować garnek? kto ogień rozniecać?
Ona nie może zostać w biednej chatce,
Kiedy ja będę w pałacach mięszkała.
Patrz, ona siwa jak różyczka biała. [...]
BALLADYNA
Byłabym poczwarą
Niegodną twojej ręki, ale piekła,
Żebym się matki kochanej wyrzekła.
Prócz matki, siostry, wszystko ci poświęcę.
Juliusz Słowacki, Balladyna , Wrocław 1984.
 
 

Nanizać – nawlec coś na nić, sznurek, żyłkę.
Naparstek – ochraniacz na palec używany podczas szycia.
Spiżowy – głęboki, silny.
Familiarne – poufałe.
Chyłkiem – ukradkiem, niepostrzeżenie.
 

Zadania do tekstu

Zadanie 1. (0 –1)
Oceń prawdziwość poniższych sformułowań. Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
 
W rozmowie uczestniczą postacie realistyczne i fantastyczne.
P
F
Bohaterami dramatu są postacie znane z polskiej historii.
P
F
  
Zadanie 2. (0–2)
Na podstawie wypowiedzi bohaterek w podanym fragmencie sformułuj po jednym argumencie, którymi posłużyły się siostry, aby przekonać Kirkora do siebie.
Argument sformułowany na podstawie wypowiedzi Aliny:
 
 
Argument sformułowany na podstawie wypowiedzi Balladyny:
 
 
Zadanie 3. (0–3)
Każdego człowieka charakteryzuje język, jakim się on posługuje.
a) Spośród podanych określeń dobierz te, które charakteryzują – odpowiednio – Alinę i Balladynę. Wpisz obok imienia bohaterki właściwe litery.
Cechy języka:
A. stosowanie wykrzyknień
B. wyrazy nacechowane negatywnie
C. słownictwo wyrażające opanowanie
D. używanie zdrobnień
E. słownictwo wyrażające grozę
Alina: 
Balladyna:
 
b) Na podstawie języka wypowiedzi bohaterek w podanym fragmencie określ jedną cechę charakteru każdej z nich oraz podaj po jednym przykładzie – z całego dramatu – zachowania ilustrującego tę cechę.
Alina – cecha charakteru uwidoczniająca się w wypowiedzi: 
Przykład: 
Balladyna – cecha charakteru uwidoczniająca się w wypowiedzi:
Przykład: 
 
Zadanie 4. (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F –jeśli jest fałszywa.
 
Potwierdzenie szczerości słów Balladyny Prócz matki, siostry, wszystko ci poświęcę można odnaleźć w kolejnych wydarzeniach przedstawionych w utworze.
P
F
Zakończenie utworu dowodzi, że na losy tytułowej bohaterki miały wpływ siły nadprzyrodzone.
P
F
 
 
Zadanie 5. (0–1)
Czym różni się sposób widzenia świata przez Alinę od sposobu widzenia świata przez Balladynę? Sformułuj wniosek na podstawie poniższego fragmentu.
ALINA
Ach, pełno malin – a jakie różowe!
A na nich perły rosy kryształowe.
Usta Kirkora takie koralowe
Jak te maliny ... [...]
BALLADYNA
Jak mało malin! a jakie czerwone
By krew. – Jak mało – w którą pójdę stronę?
Nie wiem... A niebo jakie zapalone
Jak krew... Czemu ty, słońce, wschodzisz krwawo?
 
Zadanie 6. (0–1)
Uzupełnij poniższe zdania w taki sposób, aby treść zawierała prawdziwe informacje.
W zaprezentowanym fragmencie utworu (s. 28.–29.) wyrażenia: „do wdowy”, „do siebie”, „do Aliny” to charakterystyczny dla dramatu przykład tekstu zwanego ........................................... . Umożliwia on lepsze zrozumienie utworu, ponieważ poniekąd zastępuje nieobecnego w dramacie ..................................... 
 
Zadanie 7. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.
Wyraz dziewo użyty w wypowiedzi Kirkora we współczesnej polszczyźnie je
 
A archaizmem ponieważ 1 wyszedł z powszechnego użycia w język
B neologizmem 2 często stosuje się go w potocznym języku
3
niedawno pojawił się w języku polskim.
 
Zadanie 8. (0–1)
Obejrzyj zamieszczony poniżej plakat Andrzeja Pągowskiego do spektaklu teatralnego Balladyna według Juliusza Słowackiego.
Balladyna - plakat. Przykład zadania na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego
Andrzej Pągowski za pomocą różnych elementów graficznych przedstawił swoją interpretację dramatu Juliusza Słowackiego. Wybierz jeden z tych elementów i wyjaśnij jego sens w kontekście całego utworu.
 
Zadanie 9. (0–1)
Wymień bohatera lektury obowiązkowej – innej niż Balladyna – na którego miał wpływ świat fantastyczny. Podaj tytuł utworu i nazwisko autora, wskaż bohatera i wyjaśnij, na czym ten wpływ polegał.
Autor:
Tytuł: 
Bohater:
Wpływ świata fantastycznego na bohatera:
 
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.