Sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego. Zadania - teksty literackie

Komunikat. Zadanie literackie na sprawdzian

3.5555555555556 1 1 1 1 1 Rating 71%

Spis treści

Znajdziesz tu przykładowe zadanie literackie i jego rozwiązanie opracowane przez specjalistów w Informatorze o sprawdzianie ósmoklasisty z języka polskiego.

Julia Hartwig, KOMUNIKAT. Zadanie literackie na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego

Tekst

Julia Hartwig, KOMUNIKAT

Kogo to obchodzi że tuż pod moimi oknami
Bank buduje wieżowiec?
Drzewa wycięto gniazda ptaków opustoszały
Było niebo nie będzie nieba
Były gałęzie drzew pełne liści
nie będzie gałęzi ani liści
Będzie martwa twarz betonu
i obojętni intruzi okien patrzący okno w okno
Pusty grobowiec ścian
rośnie coraz wyżej
coraz wyżej wznosi się zamurowany horyzont
rzednie oddech powietrza
W skarbcach tego banku
słońce złoży ostatnie swoje złoto
Julia Hartwig, Wiersze wybrane, Kraków 2014.

Zadania do tekstu

Zadanie 1. (0 –1)
Oceń prawdziwość poniższych sformułowań. Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
 
Pytanie retoryczne rozpoczynające wiersz służy podkreśleniu obojętności współczesnego świata wobec losów pojedynczego człowieka.
P
F
Przenośnia obojętni intruzi okien uwydatnia obcość i anonimowość toczącego się w wieżowcach życia.
P
F
  
Zadanie 2. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.
Obraz współczesnego świata wyłaniający się z utworu jest
 
A budujący ze względu na 1
wizję przyszłości ukazaną w wierszu.
B przygnębiający 2
stosunek społeczeństwa do nowoczesnej architektury.
3
przeznaczenie powstającego budynku.
 
 
Zadanie 3. (0–2)
a) Wyjaśnij znaczenie przenośni zamurowany horyzont użytej w tekście.
 
 
b) Podaj dowolny poprawny związek frazeologiczny z wyrazem horyzonty i wyjaśnij znaczenie tego związku.
 
Zadanie 4. (0–1)
Wypisz z wiersza sformułowanie, którym można zastąpić frazeologizm oko w oko, i wyjaśnij znaczenie tego sformułowania.
 
Zadanie 5. (0–1)
Wyjaśnij, jaki związek z treścią wiersza Julii Hartwig ma jego tytuł.
 
Zadanie 6. (0–1)
Leszek Węgłowski tak napisał o twórczości autorki wiersza Komunikat: Twórczość Julii Hartwig to niewątpliwie sztuka patrzenia. Sztuka patrzenia na malarstwo, ale też na drugiego człowieka, na ludzkie życie.
Czy zacytowana wyżej opinia może stanowić komentarz do wiersza Julii Hartwig? Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do utworu Komunikat.
  
Zadanie 7. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
W pierwszej części wiersza dwukrotnie zastosowano wypowiedzenia złożone współrzędnie przeciwstawne w celu
A. przedstawienia stosunku człowieka do natury.
B. ukazania wartości, jakie ma dla człowieka rozwój cywilizacji.
C. niezmienności praw rządzących rozwojem technicznym.
D. podkreślenia nieodwracalności zmian, jakie grożą przyrodzie.
 
Zadanie 8. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Z wiersza Komunikat wynika, że dla podmiotu lirycznego ważną wartością jest
A. troska.
B. pracowitość.
C. ofiarność.
D. filantropia.
 
Zadanie 9. (0–2)
Przyjrzyj się poniższemu zdjęciu i odpowiedz, czy ilustruje ono problem ukazany w utworze Komunikat. W uzasadnieniu sformułuj dwa argumenty odnoszące się zarówno do wiersza, jak i do zdjęcia.
Komunikat - plakat. Przykład zadania na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego
Komunikat - plakat. Przykład zadania na sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego
 
Zajęcie stanowiska: 
Argument 1.:
Argument 2.:
 
Zadanie 10. (0–1)
a) Podaj imię i nazwisko autora i tytuł utworu, z którego pochodzi poniższy fragment.
Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
Autor:
Tytuł:
b) Wyjaśnij, jaką rolę odgrywa przyroda w cytowanym fragmencie.
 
Zadanie 11. (0–3)
Napisz zaproszenie na spotkanie pod hasłem Chrońmy zagrożone gatunki zwierząt! organizowane przez Szkolne Koło Miłośników Przyrody. Zachęć w nim do aktywnego udziału. Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.