Czytanie ze zrozumieniem - testy

Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie? - Klucz odpowiedzi do testu

4.047619047619 1 1 1 1 1 Rating 81%

Spis treści


Klucz odpowiedzi do testu czytania ze zrozumieniem Dziennikarstwo - zawód czy wyzwanie

Zadanie 1. (1 pkt)

Poprzedzające tekst motto pełni przede wszystkim funkcję

A. świadomie wprowadzonej wskazówki.

B. podpowiedzi sugerującej sposób interpretacji tekstu.

C. oryginalnego, paradoksalnego wstępu.

D. prologu wprowadzającego podstawowe informacje.

Zdanie 2. (1 pkt)

Nazwij styl, którym napisano tekst. Podaj trzy cechy stylu, uzasadniające odpowiedź.

Tekst napisany jest stylem naukowym; dowodzi tego: specjalistyczne słownictwo, rozbudowane zdania złożone, przypisy (odwoływanie się do źródeł).

Zadanie 3. (1 pkt)

W zdaniu kończącym akapit 10. pojawia się określenie: „zdepersonalizowane formy przekazywania informacji”. Podkreślony wyraz zastąp synonimem.

bezosobowe

Zadanie 4. (1 pkt)

W zakończeniu akapitu 3. autorka mówi o dwóch podejściach do dziennikarstwa. Sformułuj różnicę między nimi.

Jedno polega na tym, że dziennikarze mogą przyczyniać się do przemian i wytyczać ich kierunki, istotą drugiego jest utrzymywanie istniejącego porządku społecznego (stanu rzeczy).

Zadanie 5. (1 pkt)

A zatem czym jest dzisiaj dziennikarstwo? Zawodem czy powołaniem, misją czy rzemiosłem?” Odpowiedź na pytanie uzasadnij dwoma wskazanymi w tekście argumentami.

Autorka jest zdania, że dzisiaj dziennikarstwo jest zawodem, ponieważ wymaga właściwego przygotowania, czyli posiadania pewnej wiedzy i ciągłego jej poszerzania oraz profesjonalizmu.

Zadanie 6. (1 pkt)

Na podstawie akapitów 10. i 11. wymień cechy społeczeństwa informacyjnego.

– odchodzenie od uzyskiwania informacji „z ust do ust”,

– zaufanie do informacji podawanej przez media,

– wyobrażenie świata zgodne z subiektywnie przykrojoną informacją,

– postrzeganie informacji jako towaru, którym się handluje.

Zadanie 7. (1 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego prestiż zawodu dziennikarza nie jest wartością stałą.

Ponieważ dziennikarze w zależności od podejmowanych działań i przyjmowanych postaw mogą zyskiwać lub tracić zaufanie społeczne. Ich działania społeczeństwo może oceniać jako dla siebie dobre lub niekorzystne.

Zadanie 8. (1 pkt)

Jaką funkcję w tekście pełnią pojawiające się w nim pytania?

Mają znaczenie dla stylu wypowiedzi oraz dla kompozycji.

Zadanie 9. (1 pkt)

W akapicie 1. pojawia się wzmianka o „coraz lepiej przykrojonych informacjach”. Wskaż akapit, w którym proces „przykrawania informacji” został zilustrowany.

Akapit nr 11

Zadanie 10. (1 pkt)

Wymień dwie wskazane przez autorkę tekstu różnice między dziennikarstwem dawnym a współczesnym.

W dawnym dziennikarstwie liczył się talent, osobiste zdobywanie informacji i publikowanie w swojej gazecie; dziś profesjonalne przygotowanie i uczynienie z informacji produktu dostosowanego do oczekiwań odbiorców.

Test pochodzi ze strony: www.oke.jaworzno.pl

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.