Czytanie ze zrozumieniem - testy

Internet – śmietnik czy sezam kultury? - Pytania do testu

3.5423728813559 1 1 1 1 1 Rating 71%

Spis treści

Pytania do testu na czytanie ze zrozumieniem "Internet – śmietnik czy sezam kultury?"

Zadanie 1. (1 pkt)

Wyjaśnij, dlaczego odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie uzależniona jest według autora od osobistych doświadczeń i przekonań?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 2. (2 pkt)

Z akapitu 2. wybierz słowa, którymi można zastąpić poniższe określenia Internetu.

śmietnik – ...........................................................................

sezam kultury – ...........................................................................

Zadanie 3. (1 pkt)

W akapicie 2. czytamy: Podobnie powinniśmy zachowywać się w Internecie. Podaj słowo, które najlepiej określa charakter tego zachowania.

......................................................................................................................................................

Zadanie 4. (2 pkt)

Wymień trzy według autora nieprawdziwe stereotypy dotyczące Internetu, które w swoim artykule przedstawia i demaskuje.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 5. (1 pkt)

Akapit poświęcony Andy’emu Warholowi jest przykładem dla wcześniej sformułowanej tezy. Zacytuj ją.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 6. (1 pkt)

Co stanowi o podobieństwie akapitów 5. i 6.?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 7. (1 pkt)

W akapicie 5. autor dzieli użytkowników Internetu na dociekliwych i leniwych. W czym dostrzega różnicę między nimi?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 8. (1 pkt)

Zdaniem autora istotę Internetu najlepiej oddaje metafora bazaru (akapit 6.). Wyjaśnij dlaczego?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 9. (1 pkt)

Na podstawie akapitu 7. wyjaśnij, co oznacza określenie: sieć semantyczna.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 10. (2 pkt)

W akapicie 8. autor pisze o intensywnie poszukiwanych nowych sposobach prezentacji treści w Internecie. Wymień dwa.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 11. (1 pkt)

Hotele sieci Marriott, restauracje McDonald’s i język angielski to według autora symbole

A. otwarcia na lokalne kultury.

B. amerykanizacji kultury.

C. konfrontacji różnorodnych kultur.

D. współczesnej kultury europejskiej.

Zaznacz poprawną odpowiedź.

Zadanie 12. (2 pkt)

O jakiej analogii między rzeczywistym światem i cyberprzestrzenią pisze autor w ostatnim akapicie tekstu?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 13. (2 pkt)

Jakie formy wypowiedzi służą obiektywizacji i subiektywizacji wypowiedzi? Podaj po dwa przykłady.

Obiektywizacja:...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Subiektywizacja:..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 14. (2 pkt)

Podając po jednym argumencie, uzasadnij, że tekst Edwina Bendyka ma charakter

dyskursywny (refleksyjny).

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

perswazyjny (przekonujący).

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.