Czytanie ze zrozumieniem - testy

Historia literatury polskiej do 1939 - Pytania do testu

3.4 1 1 1 1 1 Rating 68%

Spis treści

 

Pytania do testu: "Historia literatury polskiej do roku 1939" (czytanie ze zrozumieniem)

{ln: Jak poprawić czytanie ze zrozumieniem? ' Czy wiesz jak poprawić czytanie ze zrozumieniem?}

Zadanie 1. (1 pkt)

Miłosz stwierdza, że, pisząc książkę o literaturze polskiej, przede wszystkim chciał czytelnikowi dostarczyć tyle informacji, ile to tylko możliwe. W dalszych partiach tekstu wskazuje także inne cele swojej pracy. Określ dwa z nich – jeden związany z osobą autora, drugi – z adresatem.

Zadanie 2. (1 pkt)

O jakich konsekwencjach typowego dla wielu europejskich intelektualistów historycyzmu, widocznych w Historii literatury polskiej do roku 1939, autor uprzedza czytelnika? Wymień trzy.

Zadanie 3. (2 pkt)

a) Wyjaśnij, na czym – zdaniem Miłosza – polega paradoksalność historii Polski i polskiej literatury.

b) Wymień trzy przejawy tego zjawiska.

Zadanie 4. (1 pkt)

Wyjaśnij, po co Miłosz cytuje Paula Valery'ego?

Zadanie 5. (2 pkt)

Miłosz polemizuje z niektórymi poglądami literaturoznawców. W poniższej tabeli zapisz, jakie są jego sądy i jakimi argumentami je uzasadnia.

Pogląd, z którym Miłosz polemizuje Pogląd Miłosza Argument Miłosza
Na kształt literatury polskiej   największy wpływ miał   romantyzm.    
Stałym elementem polskiej jest katolicyzm.    
Renesans i barok to pojęcia opisujące literaturę danej epoki.    

 

Zadanie 6. (2 pkt)

Za pomocą jakich zabiegów językowych autor sygnalizuje subiektywność prezentowanego w książce punktu widzenia? Określ dwa i podaj ich przykłady.

Zadanie 7. (1 pkt)

W swoim tekście Miłosz wykorzystuje cudzysłów w różnych funkcjach. Określ dwie z nich i wypisz odpowiednie przykłady.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.