Czytanie ze zrozumieniem - testy

Czystka etniczna - Pytania do testu

3.7 1 1 1 1 1 Rating 74%

Spis treści

 

Pytania do testu "Czystka etniczna" (czytanie ze zrozumieniem)

Zadanie 1. (1 pkt)

Tematem artykułu pt. Czystka etniczna jest

A. obrona czystości języka i ochrona przed amerykanizacją.

B. refleksja autora wywołana ustawą o ochronie języka polskiego.

C. rozważania nad słusznością ustawy o ochronie języka polskiego.

D. troska o czystość języka narodowego.

Zadanie 2. (1 pkt)

Wyjaśnij, na czym polega zjawisko internacjonalizacji polszczyzny.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 3. (1 pkt)

Jaką przyczynę narodowej niechęci do zapożyczeń wskazuje autor w akapicie 3.?

.......................................................................................................................................................

Zadanie 4. (2 pkt)

Wymień trzy pozytywne skutki zapożyczeń językowych wskazane przez autora artykułu.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Zadanie 5. (2 pkt)

Na podstawie akapitu 3. ustal dwa powody, dla których Polacy w mowie potocznej chętnie korzystają z zapożyczeń.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Zadanie 6. (2 pkt)

Podaj trzy przykłady okoliczności, w których angielszczyzna jest szczególnie przydatna.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Zadanie 7. (1 pkt)

Którego z podanych argumentów o szczególnej przydatności angielszczyzny nie wymienia autor artykułu?

A. Język angielski ma wiele pojęć, których nie wykształciła polszczyzna.

B. Liczne są zagraniczne wyjazdy służbowe i wypoczynkowe Polaków.

C. Polska staje się krajem atrakcyjnym gospodarczo i turystycznie dla obcokrajowców.

D. Upowszechnia się masowa kultura angloamerykańska.

Zadanie 8. (1 pkt)

Wypisz z artykułu wszystkie instytucje, które we Francji i Niemczech zajmują się sprawami czystości języka narodowego.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Zadanie 9. (2 pkt)

Napisz, jakimi polskimi odpowiednikami można zastąpić wyrazy:

a) alienacja ..........................................

b) frustracja..........................................

c) reumatyzm..........................................

Zadanie 10. (1 pkt)

Wyjaśnij, jaką funkcję pełni cudzysłów w wyrażeniu „rodowity Francuz" (akapit 5.).

.......................................................................................................................................................

Zadanie 11. (1pkt)

Na podstawie ostatniego akapitu artykułu sformułuj definicję tzw. zapożyczeń wewnętrznych.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Zadanie 12. (2 pkt)

Dziennikarz w akapicie 1. napisał: Obce zapożyczenia wydają się jednak problemem najmniejszym. Jaki istotny problem językowy współczesnej polszczyzny autor wskazał w artykule?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Zadanie 13. (2 pkt)

Objaśnij:

a) znaczenie dosłowne wyrażenia tytułowego: czystka etniczna

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

b) znaczenie przenośne wyrażenia tytułowego: czystka etniczna, wynikające z artykułu

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Zadanie 14. (1 pkt)

Popraw podane wyrażenia, zastępując wyrazy zapożyczone wyrazami polskimi:

a) lista ofiar śmiertelnych skompilowana przez Palestyńczyków

................................................................................................................................................

b) zespół akredytowany przy Ochotniczej Straży Pożarnej

.................................................................................................................................................

Zadanie 15. (1 pkt)

Intencją autora artykułu było:

A. nakłonienie do respektowania ustawy o ochronie języka polskiego.

B. ośmieszenie ustawy o ochronie języka polskiego.

C. poinformowanie o ustawie o ochronie języka polskiego.

D. wywołanie dyskusji o czystości języka polskiego.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.