Czytanie ze zrozumieniem - testy

Wikipedia, czyli jeszcze nigdy... - Pytania do testu

3.7631578947368 1 1 1 1 1 Rating 75%

Spis treści


Pytania do testu: WIKIPEDIA, CZYLI JESZCZE NIGDY..

Zadanie 1. (1 pkt)

Na podstawie akapitów 1. i 3. odpowiedz na pytanie, dlaczego tworzenie encyklopedii powszechnej jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Wymień trzy powody.

Zadanie 2. (1 pkt)

Podaj dwa powody uzasadniające celowość użycia liczb w akapicie 5.

Zadanie 3. (1 pkt)

Wymień trzy różnice między Wikipedią a tradycyjną encyklopedią.

 

Lp. Wikipedia Encyklopedia
1.    
2.    
3.    

Zadanie 4. (1 pkt)

Jaką funkcję w kompozycji całego tekstu pełni akapit 6.?

Zadanie 5. (1 pkt)

Wymień dwa powody uzasadniające uznanie przez autora sposobu tworzenia Wikipedii za anarchiczny.

Zadanie 6. (2 pkt)

Jakie środki językowe w akapitach 5. i 7. nadają tekstowi zabarwienie emocjonalne? Określ dwa i podaj przykład każdego z nich.

Zadanie 7. (2 pkt)

W akapitach 7.–9. zostały wyliczone zarzuty formułowane pod adresem Wikipedii. Wymień dwa, z którymi autor artykułu się zgadza.

Zadanie 8. (1 pkt)

W akapicie 8. autor posłużył się przykładem. Wyjaśnij, jakie zjawisko nim zobrazował.

Zadanie 9. (1 pkt)

Wyjaśnij, jak autor ocenia Wikipedię jako źródło informacji (akapit 10).

Zadanie 10. (1 pkt)

Czym na tle całego tekstu wyróżnia się sposób formułowania opinii o Wikipedii w akapicie 10.?

Zadanie 11. (2 pkt)

Wyjaśnij, jakie funkcje w tekście pełni zacytowana w akapicie 11. metafora, którą posłużył się Newton. Wymień dwie.

Zadanie 12. (2 pkt)

Każdemu punktowi linearnego planu artykułu przyporządkuj numery akapitów (pamiętaj, że jest to pełny plan całego tekstu, a więc obejmuje wszystkie akapity).

1. Informacje dotyczące tradycyjnej encyklopedii ....................................................................

2. Historia Wikipedii ..................................................................................................................

3. Niebywały sukces internetowej encyklopedii ........................................................................

4. Zalety i wady nowego źródła informacji ...............................................................................

5. Subiektywne odczucia autora .................................................................................................

6. Podsumowanie rozważań .......................................................................................................

Zadanie 13. (2 pkt)

Dokończ zdania, wybierając słowa spośród podanych: wnioskowanie, definiowanie, porównywanie, przeciwstawienie

1. Zdanie: Encyklopedie to wielotomowe dzieła obejmujące całość wiedzy z najróżniejszych dziedzin jest przykładem ........................................................................................................

2. Zdanie:Ten anarchiczny sposób tworzenia encyklopedii oraz jej darmowy charakter wzbudzały wielkie emocje, oskarżenia, próby dyskredytacji z jednej strony, a deklaracje o prawdziwie wolnościowym i demokratycznym sposobie dystrybucji i upowszechniania wiedzy z drugiej jest przykładem ...........................................................................................

3. Zdanie: Biorąc pod uwagę popularność Wikipedii, można powiedzieć, [...] że „jeszcze nigdy tak wielu czytelników nie zawdzięczało tak wiele tak licznym autorom" jest przykładem .................................................................................................................................................

Zadanie 14. (2 pkt)

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej rubryce literę „I", jeśli zdanie zawiera informację, lub literę „O", jeśli w zdaniu jest wyrażona opinia.

Lp. Zdanie Odpowiedź
1. Pierwsze encyklopedie, książki pod takim tytułem, zaczęły się pojawiać w XVI wieku.  
2. Tworzenie encyklopedii to wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, finansowe i edytorskie.  
3. [...] jest to źródło informacji niezwykle użyteczne, ale wymagające dużej ostrożności.  
4. Świetne rezultaty przynosi porównanie treści tego samego hasła w kilku wersjach językowych  
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.