Czytanie ze zrozumieniem - testy

Wikipedia, czyli jeszcze nigdy... - Klucz odpowiedzi do testu

3.7631578947368 1 1 1 1 1 Rating 75%

Spis treści

 

Klucz odpowiedzi do testu: WIKIPEDIA, CZYLI JESZCZE NIGDY..

To nie jest oficjalny, półoficjalny, ani nawet nieoficjalny klucz odpowiedzi. Jako polonista postanowiłem wypełnić test na czytanie ze zrozumieniem i udostępnić jego wyniki, by zainteresowani maturzyści mogli wstępnie zweryfikować swoje odpowiedzi.

Zadanie 1. (1 pkt)

Na podstawie akapitów 1. i 3. odpowiedz na pytanie, dlaczego tworzenie encyklopedii powszechnej jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Wymień trzy powody.

 • obejmuje kompletną wiedzę z różnych dziedzin
 • na naukowy charakter
 • musi być zrozumiała dla laika
 • trudne przedsięwzięcie organizacyjne
 • wysokie koszty finansowe

Zadanie 2. (1 pkt)

Podaj dwa powody uzasadniające celowość użycia liczb w akapicie 5.

 • podkreślenie obiektywizmu poprzez podanie faktów
 • zobrazowanie wielkości przedsięwzięcia
 • pokazanie ekonomiczności tego rozwiązania
 • ilustracja różnic między elektroniczną encyklopedią a tradycyjnymi encyklopediami

Zadanie 3. (1 pkt)

Wymień trzy różnice między Wikipedią a tradycyjną encyklopedią.

 

Lp. Wikipedia Encyklopedia
1. Projekt międzynarodowy Projekt jednego społeczeństwa
2. Wolontariat Etatyzacja
3. Wielojęzyczność Jeden język
4. Niskie koszty Wysokie koszty
5. Anarchiczny, demokratyczny charakter Hierarchizacja w trakcie pracy
6. Autorami laicy, zwykli użytkownicy internetu Autorzy to specjaliści
7. Tani i szybki dostęp do informacji Użytkownik musi kupić encyklopedię
8. Duży zasięg, nieograniczony dostęp Ograniczony dostęp - nakład
9. Cyfrowa wersja - Internet Papierowa wersja
10. Nowoczesność Anachroniczność
11. Brak kontroli nad tworzeniem haseł Planowość, uporządkowanie

Zadanie 4. (1 pkt)

Jaką funkcję w kompozycji całego tekstu pełni akapit 6.?

 • łączy wstęp z rozwinięciem zwiększając spójność tekstu

Zadanie 5. (1 pkt)

Wymień dwa powody uzasadniające uznanie przez autora sposobu tworzenia Wikipedii za anarchiczny.

 • brak kontroli jakości haseł, procesu powstawania haseł
 • każdy może tworzyć i dewastować hasła w Wikipedii
 • chaotyczność doboru haseł
 • niekompletność haseł i nieustanne otwarcie na zmiany

Zadanie 6. (2 pkt)

Jakie środki językowe w akapitach 5. i 7. nadają tekstowi zabarwienie emocjonalne? Określ dwa i podaj przykład każdego z nich.

 • Użycie słów o silnym nacechowaniu emocjonalnym: „Równie imponująca jak liczba haseł, wersji językowych i użytkowników jest liczba autorów."; „Wikipedia padła też (i pada nadal) ofiarą aktów wandalizmu."
 • partykuła „chyba największy"
 • wykrzyknienie „Jest to chyba największy „czyn społeczny" w dziejach!"
 • pytanie „Tylko skąd laik ma wiedzieć, które hasło należy do jakiej kategorii?"

Zadanie 7. (2 pkt)

W akapitach 7.–9. zostały wyliczone zarzuty formułowane pod adresem Wikipedii. Wymień dwa, z którymi autor artykułu się zgadza.

 • brak kontroli nad jakością haseł (standardami)
 • przypadkowy dobór haseł
 • brak kontroli nad powstawaniem haseł

Zadanie 8. (1 pkt)

W akapicie 8. autor posłużył się przykładem. Wyjaśnij, jakie zjawisko nim zobrazował.

 • wandalizm - dewastacja haseł w Wikipedii

Zadanie 9. (1 pkt)

Wyjaśnij, jak autor ocenia Wikipedię jako źródło informacji (akapit 10).

 • Wikipedia jest szybkim i wygodnym źródłem informacji, ale nie jest wiarygodna, dlatego trzeba te informacje weryfikować.

Zadanie 10. (1 pkt)

Czym na tle całego tekstu wyróżnia się sposób formułowania opinii o Wikipedii w akapicie 10.?

 • Stanowi subiektywne odczucia autora (odwołanie się do doświadczenia autora). (patrz zadanie 12. p.5 ;)

Zadanie 11. (2 pkt)

Wyjaśnij, jakie funkcje w tekście pełni zacytowana w akapicie 11. metafora, którą posłużył się Newton. Wymień dwie.

 • Nawiązuje do wcześniej wymienionych liczb ilustrujących wielkość Wikipedii – zwiększa spójność.
 • Podsumowuje rozważania autora, wskazując na pozytywną ocenę projektu.
 • Wprowadza następujące po niej informacje dotyczące genezy Wikipedii.

Zadanie 12. (2 pkt)

Każdemu punktowi linearnego planu artykułu przyporządkuj numery akapitów (pamiętaj, że jest to pełny plan całego tekstu, a więc obejmuje wszystkie akapity).

1. Informacje dotyczące tradycyjnej encyklopedii .................................................................... 1, 2, 3.

2. Historia Wikipedii ................................................................................................................. 4.

3. Niebywały sukces internetowej encyklopedii ....................................................................... 5.

4. Zalety i wady nowego źródła informacji ............................................................................... 6, 7, 8, 9.

5. Subiektywne odczucia autora .............................................................................................. 10.

6. Podsumowanie rozważań .................................................................................................... 11.

Zadanie 13. (2 pkt)

Dokończ zdania, wybierając słowa spośród podanych: wnioskowanie, definiowanie, porównywanie, przeciwstawienie

1. Zdanie: Encyklopedie to wielotomowe dzieła obejmujące całość wiedzy z najróżniejszych dziedzin jest przykładem definiowania.

2. Zdanie: Ten anarchiczny sposób tworzenia encyklopedii oraz jej darmowy charakter wzbudzały wielkie emocje, oskarżenia, próby dyskredytacji z jednej strony, a deklaracje o prawdziwie wolnościowym i demokratycznym sposobie dystrybucji i upowszechniania wiedzy z drugiej jest przykładem przeciwstawienia.

3. Zdanie: Biorąc pod uwagę popularność Wikipedii, można powiedzieć, [...] że „jeszcze nigdy tak wielu czytelników nie zawdzięczało tak wiele tak licznym autorom" jest przykładem wnioskowania.

Zadanie 14. (2 pkt)

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej rubryce literę „I", jeśli zdanie zawiera informację, lub literę „O", jeśli w zdaniu jest wyrażona opinia.

Lp. Zdanie Odpowiedź
1. Pierwsze encyklopedie, książki pod takim tytułem, zaczęły się pojawiać w XVI wieku. I
2. Tworzenie encyklopedii to wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, finansowe i edytorskie. O
3. [...] jest to źródło informacji niezwykle użyteczne, ale wymagające dużej ostrożności. O
4. Świetne rezultaty przynosi porównanie treści tego samego hasła w kilku wersjach językowych O
Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.