Czytanie ze zrozumieniem - testy

Tolerancja - Pytania do testu

3.4047619047619 1 1 1 1 1 Rating 68%

Spis treści


Pytania do testu: Tolerancja

Zadanie 1. (1 pkt)

Na podstawie definicji tolerancji w akapicie 1. wymień 3 charakterystyczne cechy człowieka tolerancyjnego. 
___________________________________________________________________________ 

Zadanie 2. (1 pkt)

Jaką funkcję pełni przytoczona w akapicie 2. opinia o ludziach mających rude włosy?

A. Ma charakter zabawnej anegdoty. 
B. Mówi prawdę o ludziach rudych.
C. Wskazuje na skutki uogólnień.
D. Wyjaśnia, dlaczego rudowłosi są nielubiani.

 

Zadanie 3. (1pkt)

Co autorka artykułu uważa za główną przyczynę nietolerancji ? (akapit 3.) 
___________________________________________________________________________

Zadanie 4. (1 pkt)

Wyjaśnij, na czym, zdaniem autorki, polega fałszowanie obrazu rzeczywistości. (akapit 3.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadanie 5. (2 pkt)

Uprzedzenia są niebezpieczne. Podaj trzy argumenty uzasadniające tę tezę. (akapit 3.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Zadanie 6. (2 pkt)

Wymień 2 czynniki, które wpływają na powstanie i nasilanie się uprzedzeń w czasie kryzysu. (akapit 4.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadanie 7. (1 pkt)

Podaj znaczenie określenia „kozioł ofiarny”. Wskaż właściwą odpowiedź. (akapit 5.)

A. Ofiara składana bogom przez starożytnych Izraelitów. 
B. Ktoś, na kogo zrzuca się odpowiedzialność za coś.
C. Symbol pokuty za popełnione grzechy.
D. Bóstwo czczone przez starożytnych Izraelitów.

 

Zadanie 8. (1 pkt)

Wymień 2 cechy człowieka, który może stać się dla grupy prześladowców „kozłem ofiarnym”. (akapit 5.) 
___________________________________________________________________________ 

Zadanie 9. (1 pkt)

W jaki sposób można uratować „kozła ofiarnego” przed agresją? (akapit 5.) 
___________________________________________________________________________

Zadanie 10. (2 pkt)

Jak człowiek mający osobowość autorytarną traktuje innych ludzi? Podaj 4 przykłady. (akapit 6.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Zadanie 11. (2 pkt)

Z akapitu 7. wypisz trzy cechy charakteryzujące postawę konformistyczną. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadanie 12. (1 pkt)

Na co, jako źródło nietolerancji, wskazuje obiektywna ocena tego zjawiska? (akapit 8.) 
___________________________________________________________________________ 

Zadanie 13. (1 pkt)

Opinia autorki tekstu o pozytywnych stronach nietolerancji zawiera (akapit 8.) 

A. stwierdzenie prawdy. 
B. pochwałę nietolerancji.
C. żart.
D. ironię.

 

Zadanie 14. (2 pkt)

Nazwij typ związku frazeologicznego być pionkiem w cudzych rękach i wyjaśnij jego znaczenie. (akapit 10.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zadanie 15. (1 pkt)

Fragment końcowy artykułu (akapity 9. i 10.) ma charakter

A. informacyjny. 
B. perswazyjny.
C. polemiczny.
D. refleksyjny.

 

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.