Wywiad

Jak napisać wywiad?

3.5714285714286 1 1 1 1 1 Rating 71%

Wywiad - jak napisać?

Co to jest wywiad? - definicja

to zapis rozmowy w postaci wydrukowanej, cyfrowej, nagrania dźwiękowego lub dźwiękowo-wizualnego;

rozmowa ze znana osobistością, podana do wiadomości publicznej do druku, radia, telewizji, internetu

wywiad-rzeka

obszerna różnotematyczna rozmowa z ważną osobistością publikowana najczęściej w postaci osobnej książki

 

Cechy wywiadu:

 • spontaniczność, naturalność (wywiad nie powinien być sztuczny)

 • dialogowy charakter (wywiad ma charakter rozmowy dwóch osób)

 • niejednorodność stylistyczna (fachowa terminologia, styl oficjalny i potoczny)

 • synkretyzm (wywiad łączy w sobbie wiele tematów, dziedzin)

 • cel wywiadu:

  • informacja o interesujących faktach

  • kreowanie wizerunku rozmówcy

  • pozyskiwanie czytelników

  • kształtowanie opinii, postaw odbiorców (najczęściej poprzez nakłonienie rozmówcy do skomentowania jakiegoś fragmentu rzeczywistości)

 • perswazyjność (wywiad nie jest tylko informacyjnym gatunkiem)

 • koncentracja wokół jednego tematu (mimo synkretyzmu wywiad powinien być skoncetrowany wokół jednego tematu)

 • zawiera ciekawe informacje dla odbiorców (nudnego wywiadu nikt nie będzie czytał)

 • rozmowa zmierza do jakiegoś uogólnienia (wywiad ma być z konkretną osobą, ale powinien odkrywać prawidłowości dla całej grupy)

 • pośredniość - odbiorcą dla indagowanego jest szerokie audytorium a nie indagujący

 • dziennikarz może przyjąć różne strategie:

  • pośrednik – dziennikarz jedynie rejestruje odpowiedzi

  • pośrednik-pomocnik – dziennikarz steruje rozmową, zadaje dodatkowe pytania

  • partnera-ucznia – dziennikarz gra osobę słabo zorientowaną w temacie

  • partnera-eksperta – dziennikarz wdaje się w polemiki, świetnie sie orientuje w temacie

  • partnera-reprezentanta opinii publicznej – żurnalista przywołuje obiegowe sądy

 • poprzedzony jest krótką informacją o indagowanym (np. biogram) i okolicznościach wywiadu

   

Typy wywiadów:

 • wywiad informacyjny – poświęcony faktom, wydarzeniom; wzbogaca wiedzę o świecie

 • wywiad publicystyczny – prezentuje osobę i jej przekonania

 • wywiad w postaci rozmowy - ciąg pytań i odpowiedzi

 • wywiad w postaci konwersacji – wielotematyczna, dyskusja z luźno powiązanymi pytaniami (akcentuje błyskotliwość rozmówców)

 • wywiad – kontrowersja – podkreśla sprzeczność racji, rozbieżność poglądów, napastliwy, brutalny

   

Etapy pracy nad wywiadem:

 1. wybór indagowanego - musi to być osoba interesująca, ważna

 2. określenie grupy odbiorców wywiadu

 3. określenie celu wywiadu – ustalenie celu tego wywiadu, a tym samym kierunku, którym będzie zmierzała rozmowa

 4. przygotowanie do wywiadu:

 • zebranie informacji na temat indagowanego

 • merytoryczne przygotowanie się do tematu wywiadu

 • zebranie interesujących problemów, które warte są poruszenia

 • sformułowanie pytań (uwzględniających zainteresowania odbiorców, cechy indagowanego, własne kompetencje) – pamiętaj, by odkrywały one coś nowego zarówno dla indagowanego, jak i dla odbiorców

 • uzgodnienie terminu wywiadu z indagowanym

 1. przeprowadzanie wywiadu:

 • swobodna rozmowa

 • sprzyjające warunki

 • pytania muszą zaspokajać ciekawość odbiorców

 • dynamiczność rozmowy

 • dramatyzm wywiadu

 • indagujący musi panować nad wywiadem i kontrolować jego tempo, przebieg, temat

 • nie można dopuszczać do zbyt długich odpowiedzi indagowanego

 • przydatne zwroty:

chciałbym zapytać; chciałbym się dowiedzieć, chciałbym zadać panu/i pytanie; czy mógłby pan odpowiedzieć na parę pytać dotyczących;mam do pana kilka pytań; czy mógłby pan zająć stanowisko/zdradzić swoją opinię/ustosunkować się/zabrać zdanie na temat/wyrazić własne zdanie

 1. redakcja wywiadu (tylko wtedy, gdy nie są na żywo):

 • korekta wywiadu - poprawienie błędów (w prasowych)- wycięcie w pozostałych formach wywiadu

 • nadawanie ostatecznego kształtu (zadbaj, żeby wypowiedzi indagowanego oddawały jego charakter na poziomie językowym)

 • zwroty przydatne do wywiadu:

rozmowa, dialog, dyskurs, dyskusja, pytanie, odpowiedź, replika, riposta

pytający, indagujący, przeprowadzający wywiad

pytany, indagowany, udzielający wywiadu, rozmówca

autoryzacja wywiadu – dobrym zwyczajem jest przed publikacją oddać wywiad do weryfikacji indagowanemu

publikacja wywiadu

 

Bibliografia:

 1. Głowiński M., Wywiad, w: Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska, Sławiński J., Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2000, s. 471.

 2. Kuziak M., Rzepczyński S., Kasterski R., Jak pisać po polsku?, Bielsko-Biała, Park, 2004.

 3. Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin, 2004.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.