Inny świat - opracowanie powieści Grudzińskiego

Inny świat - pytania do lektury

3.7014925373134 1 1 1 1 1 Rating 74%

"Inny świat". Pytania do lektury

Artykuł zawiera pytania z treści lektury Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego, lektury, która zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązuje na maturę i jest obowiązkowa dla każdego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (liceum i technikum) na poziomie podstawowym, ponieważ tak wskazuje podstawa programowa. Szczegółowe pytania z lektury "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Pytania dotyczą treści poszczególnych rozdziałów. Dzięki temu możesz sprawdzić czy rozumiesz i pamiętasz wszystkie istotne elementy "Innego świata".

Pytania: Inny świat. Część I

Witebsk-Leningrad-Wołogda

Pytania do lektury

 1. Gdzie zaczyna się akcja „innego świata"?
 2. Wymień we właściwej kolejności więzienia, w których przebywał narrator.
 3. Jak brzmiała najważniejsza informacja w czasie pobytu w Witebsku?
 4. Jakie potrzeby uniemożliwiły bohaterowi opór w śledztwie?
 5. Jak brzmiało oskarżenie narratora?
 6. Jak brzmiało uzasadnienie wyroku?
 7. Co jest plagą więzień sowieckich?
 8. Jakie w Rosji są najgroźniejsze półlegalne mafie?
 9. Jakie namiętności bezprizornych wymienia narrator?
 10. Co wiesz o kształceniu bezprizornych?
 11. Co wiesz o bytownikach?
 12. Jak narrator nazywa więzienie w Leningradzie?
 13. Co umożliwia bytownikowi zostanie urką?
 14. Uporządkuj 4 grupy więźniów rosnąco według hierarchii
 15. O co w czasach pionierskich grali urkowie?
 16. Co wiesz o Szkłowskim?
 17. Co stracił Szkłowski w pociągu?
 18. Jaki okres czasu narrator spędził w Wołogdzie?
 19. Co wiesz o celi 37.?

Nocne łowy

Pytania z treści lektury

 1. Co znaczy słowo „proizwoł"?
 2. Jaką funkcję pełni cudzysłów w pierwszym zdaniu rozdziału „Nocne łowy"?
 3. Jakie lata należą do czasów pionierskich?
 4. Jakie przełomowe wydarzenia wymienia narrator opisując historię komunizmu?
 5. Jaka jest historia Jercewa?
 6. Jak wyglądała śmiertelność w Jercewie w czasach pionierskich?
 7. Kim i jacy byli nacmeni?
 8. Jakie były początki „proizwołu"?
 9. Co mają wspólnego „proizwoł" i „nocne łowy"?
 10. Jak wyglądąło Jercewo?
 11. Kto padł ofiarą nocnych łowów?
 12. Jak wyglądały relacje Kowala i Marusi?
 13. Dlaczego Kowal odrzucił miłość Marusi?

Praca

Dzień po dniu
Pytania do lektury
 1. Jaki jest harmonogram dnia w łagrze?
 2. Czego uczy o życiu w łagrze historia Ponomarenki?
 3. Co to jest tufta?
 4. Jak wygląda dzień pracy w łagrze na lesopowale?
 5. Jak wygląda dzień pracy w łagrze na bazie żywnościowej?
 6. Jak wygląda wyżywienie w łagrze?
 7. Czego dowiadywali się więźniowie 1 maja?
 8. Jaki stosunek ma narrator do tego co podpisał 1 maja?
Ochłap
Pytania z treści lektury
 1. Kim byli ITR-owcy?
 2. Dlaczego Gorcew budził antypatię więźniów?
 3. Kim był na wolności Gorcew?
 4. Dlaczego Więźniowie mogli zabić byłego NKWD?
 5. Dlaczego więźniowie nie zabili Gorcewa od razu?
 6. Dlaczego Gorcew jadał z III kotła skoro nie wyrabiał normy nawet na pierwszy?
 7. Czego uczy historia Gorcewa?
Zabójca Stalina
Pytania do lektury
 1. Czym jest i jak się objawia „kurza ślepota"?
 2. Gdzie „kurzy ślepcy" mogli się wyleczyć ze swej choroby?
 3. Jaka kara spotkała Zabójcę Stalina za „kurzą ślepotę" na bazie żywnościowej?
 4. Za co Zabójca Stalina trafił do łagru?
 5. Jaki był stosunek Zabójcy Stalina do oskarżenia?
 6. Czego uczy historia Zabójcy Stalina?

Drei Kameraden

Pytania z treści lektury

 1. Jaką funkcję pełnił w obozie wagon nazywany „pieriesylnym"?
 2. Na czym polegało wyjątkowe położenie geograficzne Jercewa?
 3. Jaki łagr bywa nazywany „obozem karnym bez dna"?
 4. Jakie warunki panują w Drugiej Aleksiejewce?
 5. Co to znaczy, że barak „pieriesylny" pełnił funkcję instytutu Badania Koniunktur Politycznych?
 6. Jak rok wojny wpływa na transporty więźniów do baraku „pieriesylnego"?
 7. Jak mieli na imię tytułowi bohaterowie tego rozdziału?
 8. Jakie były losy niemieckich komunistów określanych w tytule jako drei kamaraden?

Ręka w ogniu

Pytania do lektury

 1. Co jest celem śledztwa?
 2. Jakim procesom podlega typowy więzień?
 3. Czym różniło się śledztwo Polaków od typowego śledztwa w ZSRR?
 4. Kto dokonał analizy procesu, któremu poddany został więzień w ZSRR?
 5. Przedstaw w punktach biografię Michała Aleksiejewicza Kostylewa.
 6. Jaki gatunek przywołuje na myśl historia Kostylewa?
 7. Jak narrator interpretuje postępowanie Kostylewa?
 8. Jaki stosunek zachowuje narrator wobec Michała Aleksiejewicza Kostylewa?
 9. Jak wyglądał Michaił Aleksiejewicz Kostylew?
 10. Jaką rolę według Michaiła Aleksiejewicza Kostylewa odegrała w jego życiu francuska literatura?
 11. Dlaczego Michaił Aleksiejewicz Kostylew przewijał rękę nad ogniem?
 12. Jak Jercewo zareagowało na wieść, że szykuje się etap na Kołymę?
 13. Do czego narrator porównuje etap na Kołymę?
 14. Kogo naczelnicy łagrów wysyłali do innych łagpunktów np. na Kołymę?

Dom Swidanij

Pytania z treści lektury

 1. Scharakteryzuj „Dom Swidanij".
 2. Jakie warunki trzeba było spełnić, by uzyskać zgodę na widzenie?
 3. Jaka procedura obowiązywała w związku z widzeniem?
 4. Dlaczego uniemożliwiano lub utrudniano widzenia?
 5. Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z widzeniem?
 6. Jaką rolę w systemie łagrów pełnił Dom Swidanij?
 7. Jakie intertekstualności pojawiają się w tym rozdziale?
 8. Co takiego wyjątkowego było w stosunku więźniów do „Domu Swidanij"?

Zmartwychwstanie

Pytania do lektury

 1. Jaki obraz szpitala odnajdujemy w „innym świecie"?
 2. Kto pracował w szpitalu w Jercewie?
 3. Jak więźniowie traktują pobyt w szpitalu?
 4. Jak szpital dzieli więźniów?
 5. Jakie warunki trzeba było spełnić, by trafić do szpitala?
 6. Co więźniowie robili żeby trafić do szpitala?
 7. Jaka jest cena za pobyt w szpitalu?
 8. Jaki budynek wpływa na życie więźnia podobnie do szpitala?
 9. Co trzeba zrobić, by przetrwać w łagrze?
 10. Jaką rolę w łagrze odgrywają wspomnienia z wolności?
 11. Czego symbolem jest Michaił Stiepanowicz W. - stróż nocny przy magazynie na bazie?
 12. Na co pozwala samotność w szpitalu?
 13. Jak należy zinterpretować tytuł rozdziału w kontekście treści rozdziału i w kontekście motta „innego świata"?
 14. Dlaczego kluczowe słowo „zmartwychwstanie" jest zapisywane raz małą a raz dużą literą?
 15. Czy możliwe jest pełne zmartwychwstanie w sowieckim obozie pracy?
 16. Co takiego zrobiła siostra Jewgienija Fiodorowna i Jarosław R. - student politechniki w Leningradzie?
 17. Jak na los Jarosława R. - studenta politechniki w Leningradzie wpłynął Jegorow?
 18. Jakie były motywy działań podjętych przez Jegorowa wobec Jarosława R. - studenta politechniki w Leningradzie?

Wychodnoj dień

Pytania do lektury

 1. Co to jest i jak funkcjonuje wolny dzień w sowieckich obozach pracy?
 2. Jak w łagrze wyglądają przygotowania do tytułowego święta?
 3. Jak w łagrze obchodzi się tytułowe święto?
 4. Kto zarabia na łagrach?
 5. Jaką funkcję pełni anegdota o słoninie?
 6. Jaką rolę w obozie odgrywał „stary kulawiec Koźma"?
 7. Jak przebiegało śledztwo Rusto Karinena?
 8. Czym były plany ucieczki z łagru?
 9. Jak wyglądała nieudana próba ucieczki Rusto Karinena?
 10. Czego uczy ucieczka Rusto Karinena?

Pytania: Inny świat. Część 2.

Głód

Pytania treści lektury

 1. Jakiej prawdy o człowieku uczy Grudzińskiego wojna? Znajdź jedno zdanie.
 2. Co w rozdziale „Głód" Grudziński nazywa „nową moralnością"?
 3. Jaką prawdę o człowieku odkryła „nowa moralność"?
 4. Jakie stanowisko zajmuje wobec „nowej moralności" G. Herling-Grudziński?
 5. Na czym polega obłuda „moralności obozowej" wg G. Herlinga-Grudzińskiego?
 6. Jakie dwie odmiany prostytuowania się kobiet postrzegają więźniowie?
 7. W czym przejawia się obozowy mizoginizm?
 8. W jaki sposób w łagrze łamano opór kobiet?
 9. Czego uczy historia „generalskiej doczki"?
 10. Jakie były okoliczności zakładu Grudzińskiego z inż. Polenko?
 11. Dlaczego Grudziński zaoferował „generalskiej doczce" małżeństwo?
 12. Jak Polenko złamał „generalską doczkę"?
 13. Jak się zmieniła „generalska doczka" w łagrze?
 14. Jaka wyglądała „generalska doczka" po wyjściu z łagru?
 15. Czego uczy historia „Tani – śpiewaczki operowej"?
 16. Dlaczego historia Tani jest znana w całym łagrze?
 17. Jak długo opierała się Tania?
 18. Jak złamano Tanię, śpiewaczkę operową?
 19. Kto złamał Tanię, śpiewaczkę operową?
 20. Dlaczego Tania trafiła do łagru?
 21. Kim był Samsonow?
 22. Kim był Blumen?
 23. Jak można było zaspokajać głód?
 24. Co było najbardziej widoczne w łaźni?
 25. Jak często więźniowie korzystali z łaźni?
 26. Jak wyglądała procedura korzystania z łaźni?
 27. Jaka jest historia profesora Borysa Lazarowicza N.?
 28. Jaką rolę w życiu Grudzińskiego odegrał profesor N.?
 29. Kiedy rozpoczął się wielki głód?
 30. Jakie są przejawy wielkiego głodu w Jercewie?
 31. Jakie są skutki wielkiego głodu w Jercewie?
 32. Jak narrator reagował na głód?
 33. Jakie lekarstwo na głód wynalazł narrator?
 34. Jak Grudziński przemycał swoje „lekarstwo na głód" do zony?
 35. Z kim Grudziński dzielił się zdobytym pożywieniem w czasie wielkiego głodu?
 36. Do czego aluzją są słowa narratora „Bywa, że i w obozie ziścić można najśmielsze sny"?

Krzyki nocne

Pytania z treści lektury

 1. Jaki kierunek interpretacyjny wytycza motto rozdziału?
 2. Jak narrator podsumowuje wszystkie czynności wykonywane przez więźniów przed snem?
 3. Kogo narrator ma na myśli, gdy mówi: „religijni samobójcy", „Chrystusowi czciciele śmierci"?
 4. Jak do tej pory funkcjonował topos śmierci w europejskiej kulturze?
 5. Dlaczego w obozie niemożliwa jest ars bene moriendi?
 6. Dlaczego w łagrze ludzie krzyczą po nocach?
 7. Kto i dlaczego nie krzyczy po nocach?
 8. Dlaczego narrator pisze, że stary góral czeczeński jęczał po nocach?
 9. Wyjaśnij znaczenie słów: „I dziwna rzecz: właśnie on, który był „człowiekiem bitym", „miał odbite wnętrzności", nie krzyczał nigdy po nocach; niekiedy tylko jęknął."?
 10. Dlaczego ludzie w łagrze boją się śmierci?
 11. Wskaż intertekstualność w tym rozdziale.
 12. W której osobie wypowiada się narrator?
 13. Jaki obraz śmierci przedstawia narrator w rozdziale?
 14. Dlaczego motto stoi w opozycji do śmierci?

Jakie znaczenia uruchamia metafora okrętu w rozdziale krzyki nocne?

Zapiski z martwego domu

Pytania do lektury

 1. Jaki film był wyświetlany w Jercewie za czasów Grudzińskiego?
 2. Czym jest barak „chudożestwiennoj samodiejatielnosti"?
 3. Jaką rolę w łagrze pełni „kawecze"?
 4. Kto pracował w „kawecze"?
 5. Jak jest rola książek w obozie?
 6. Dlaczego oficjalnie problem analfabetyzmu w Jercewie nie istniał?
 7. Jaką rolę odgrywał Kunin w Jercewie?
 8. Jak wyglądają przygotowania do przedstawień teatralnych w łagrze?
 9. Jak zachowują się więźniowie w trakcie spektaklu?
 10. Jak wyglądał pokaz filmu w łagrze?
 11. Jak więźniowie reagowali na przeciętny film?
 12. Jak narrator opisuje Natalię Lwowną?
 13. Dlaczego Natalia Lwowna trafiła do łagru?
 14. Dlaczego Natalia Lwowna płakała po filmie?
 15. Jak wyglądają przedstawienia teatralne w łagrze?
 16. Przed czym trzeba uciekać w łagrze, by przeżyć?
 17. Jaką rolę w życiu narratora-bohatera odegrała Natalia Lwowna?
 18. Czego uczy lektura Dostojewskiego?
 19. Dlaczego stan pełnej świadomości jest niebezpieczny w łagrze?
 20. Co znaczy metafora zatrutego źródła, użyta w tym rozdziale?
 21. Jakie rozrywki w łagrze opisuje Grudziński?
 22. Kim był Wsiewołod Prastuszko?
 23. Kim był Zelik Lejman?
 24. Jaki był los polskich Żydów?
 25. Kogo „lesoruby" nazywały: „moskowskaja bladź"?
 26. Jaka tajemnica podzieliła Natalię Lwowną i narratora-bohatera?
 27. Jaki los spotkał Natalię Lwowną?
 28. Jak interpretujesz słowa narratora: „Są tajemnice, które łączą, są jednak i takie, które w wypadku klęski na zawsze – dzielą"?

Na tyłach otieczestwiennoj wojny

Partia Szachów
Pytania z treści lektury
 1. Wyjaśnij znaczenie tytułu?
 2. Jaka część mowy rozpoczyna 1. zdanie podrozdziału Partia szachów?
 3. Jaka część mowy rozpoczyna 2. zdanie podrozdziału Partia szachów?
 4. Jak władze Jercewa zareagowały na wybuch wojny rosyjsko-niemieckiej?
 5. Jak więźniowie zareagowali na wybuch wojny rosyjsko-niemieckiej?
 6. Jak na wybuch wojny rosyjsko-niemieckiej zareagowali ludzie wolni?
 7. Co zmienił wybuch wojny rosyjsko-niemieckiej w życiu głównego bohatera?
 8. Kto nie był zaskoczony wybuchem wojny rosyjsko-niemieckiej i dlaczego?
 9. Podpisanie paktu Sikorski-Majski i amnestia na los Polaków w łagrze?
 10. Jak w łagrach wraz ze zmianami w polityce traktowano Polaków?
 11. Jak zmieniała się polityka łagrów wobec Niemców wraz ze zmianami na froncie?
 12. Kim byli iteerowcy?
 13. Co znaczy frazeologizm: wybrańcy losu?
 14. Jakie przywileje przysługiwały iteerowcom w łagrze?
 15. Jaką cenę musieli zapłacić ITR-owcy za swoje przywileje?
 16. Co symbolizuje Zyskind?
Sianokosy
Pytania do lektury
 1. Jaką rolę odegrały sianokosy w życiu bohatera „Innego świata"?
 2. Jaki stosunek miał narrator do sianokosów?
 3. W jaki sposób narrator przedstawia sianokosy?
 4. Kim był Iganow?
 5. Kim był Sadowski?
 6. Jakie były konsekwencje pracy na birży drzewnej?
 7. Co najbardziej zatruwało życie Grudzińskiemu w czasie pracy na birży drzewnej?
 8. Kim był Machapetian?
 9. Jaką rolę odegrał Machopetian w życiu bohatera?
 10. Jaki zabieg dostrzegasz patrząc na motto i zakończenie rozdziału?
 11. Jaką postawę narrator-bohater zajmuje wobec motta tego rozdziału?

Męka za wiarę

Pytania z treści lektury

 1. Kiedy narrator postanowił ogłosić głodówkę protestacyjną?
 2. Dlaczego narrator podjął głodówkę protestacyjną w Jercewie?
 3. Dlaczego Jercewo się wyludniło w rozdziale „Męka za wiarę"?
 4. Dlaczego Polacy nie potrafili się porozumieć w sprawie głodówki?
 5. Jakimi typami argumentów posługiwali się Polacy, podejmując decyzję o głodówce?
 6. Jakie argumenty przemawiały za głodówką?
 7. Jakie argumenty przemawiały przeciwko głodówce?
 8. Ilu Polaków zdecydowało się na głodówkę?
 9. Dlaczego Polacy postanowili głodować?
 10. Kiedy i jak Polacy rozpoczęli głodówkę w Jercewie?
 11. Jak wyglądały relacje między Polakami a resztą więźniów po ogłoszeniu amnestii?
 12. Jak wyglądały relacje między Polakami?
 13. Jak wyglądały relacje między Polakami a resztą więźniów w Jercewie po ogłoszeniu głodówki?
 14. Co to jest otkaz?
 15. Jak traktuje się otkaz w łagrach?
 16. Jak nazywał się naczelnik obozu w Jercewie?
 17. Dlaczego Polacy, którzy zdecydowali się na głodówkę nie podpisali niczego u Samsonowa?
 18. Jak funkcjonowała kara izolatora w Jercewie?
 19. Co w karze izolatora niszczyło więźniów?
 20. Dlaczego zakonnice znajdują się w izolatorze?
 21. Skąd wziął się termin „męka za wiarę"?
 22. Co znaczy tytuł męka za wiarę?
 23. Jak wyglądała głodówka?
 24. Ile trwała głodówka Grudzińskiego?
 25. Czym kończy się rozdział „Męka za wiarę"?

Trupiarnia

Pytania do lektury

 1. Jakim środkiem stylistycznym zaczyna się pierwsze zdanie rozdziału?
 2. Jaka jest różnica między „rabotiagą" a „dochodiagą"?
 3. Podaj przytoczone przez narratora synonimiczne określenia do tytułu rozdziału.
 4. Jakie „typowe choroby Północy" wymienia narrator?
 5. Na jakie podkategorie dzielono więźniów w Trupiarni?
 6. Jak więźniowie Jercewa wyrażają się o Trupiarni?
 7. Jakich znajomych narrator spotkał w Trupiarni?
 8. Znajdź wszystkie porównania, które dotyczą Trupiarni?
 9. Jaką biografię miał Dimka?
 10. Jaką biografię miał M.?
 11. Jak w łagrze obchodzono Boże Narodzenie?
 12. Czego życzono sobie w Wigilię w łagrze?
Opowiadanie B.
Pytania z treści lektury
 1. Jaki obraz radzieckiego systemu sprawiedliwości wyłania się z śledztwa B.?
 2. Jakie warunki życia panują w Aleksiejewce?
 3. Jaki los spotkał 123 Polaków z Aleksiejewki?

Ural 1942

Pytania do lektury

 1. Pierwsze zdanie rozdziału to informacja, ocena czy opinia?
 2. Podaj tytuł dzieła, do którego odnajdujemy aluzję literacką na początku rozdziału?
 3. Jak wygląda motyw pożegnania?
 4. Co otrzymywał więzień w drugim oddziale NKWD?
 5. Dlaczego Grudziński nie mógł pojechać z łagru do Czelabińśka lub innego wielkiego miasta?
 6. Z jakiego grzechu spowiada się Grudziński w trakcie podróży na Ural?
 7. Dlaczego narrator nie decyduje się opisać nocy na dworcu w Wołogdzie?
 8. Jaki kierunek literacki został wykorzystywany w opisie nocy na dworcu w Wołogdzie?
 9. Jak Grudziński wydostał się z Wołogdy?
 10. Dlaczego Grudziński wylądowała w Buju?
 11. Jak Grudziński dostał bilet do Swierdłowska?
 12. Jak Grudzińskiego potraktowały rosyjskie robotnice w ekspresie do Swiedrdłowska?
 13. Jaki obraz Swierdłowska wyłania się z Innego świata?
 14. Dlaczego Grudziński odwiedza Krugłową?
 15. Gdzie Grudziński umył się po raz pierwszy od dwóch miesięcy po odzyskaniu wolności?
 16. Jak wyglądają odwiedziny Krugłowej?
 17. Czego uczy historia Krugłowej?
 18. Jak wyglądała przyjaźń z Fatimą?
 19. Kogo w Czelabińsku z dawnych znajomych spotkał Grudziński?
 20. Gdzie i w jakich okolicznościach Grudziński pisze: „Byliśmy więc nareszcie ludźmi"?
 21. Jak wyglądała rekrutacja do polskiej armii w Czelabińsku?
 22. Jak wyglądała podróż do Ługowoje?
 23. Kiedy i gdzie wcielono Grudzińskiego do armii polskiej?
 24. Kiedy kończy się fabuła „Innego świata"?

Epilog: Upadek Paryża

Pytania z treści lektury

 1. Po co narrator dokonuje retrospekcji w Epilogu?
 2. Jaki obraz więzienia, więźniów w Witebsku pojawia się w Epilogu „Innego świata"?
 3. Po co Jewriej spotyka się z Grudzińskim?
 4. Wskaż prawdziwe informacje o Jewrieju.
 5. Jaki środek stylistyczny rozpoczyna ostatni akapit drugiej części Epilogu?
 6. Co znaczy Jewriej?
 7. Biografia Jewrieja?
 8. Z czego spowiada się Jewriej Grudzińskiemu?
 9. Jaką częścią mowy jest słowo, o które prosi Grudzińskiego Jewriej?
 10. Dlaczego Grudziński nie może spełnić prośby Jewrieja?
 11. Jaki środek stylistyczny został użyty w ostatnim akapicie „innego świata"?
 12. Co stanowi klamrę w „Innym świecie"?
 13. Jaką funkcję pełni Epilog w kompozycji „Innego świata"?

 

Więcej w interaktywnej formie testów z lektury (pytania i odpowiedzi) znajdziesz korzystając z odsyłacza w prawym górnym rogu ekranu.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.