Język polski - matura ustna

Kryteria oceny matury ustnej z języka polskiego

4.0909090909091 1 1 1 1 1 Rating 82%

Kryteria oceny ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego

 

 

PREZENTACJA MATURALNA

ROZMOWA

Maturzysta:

pkt

JĘZYK

Maturzysta:

pkt

REALIZACJA TEMATU

Maturzysta:

pkt

KOMPOZYCJA WYPOWIEDZI

Maturzysta:

pkt
zna, rozumie i na ogół poprawnie interpretuje materiał rzeczowy;

trafnie dobiera materiał rzeczowy

prezentuje podstawowe zagadnienia w związku z tematem (rozumie temat);

podejmuje częściowo udaną argumentację;

poprawnie odtwarza interpretacje, sądy, opinie;

formułuje na ogół poprawne wnioski

wykorzystuje materiał pomocniczy (o ile temat tego wymaga)

1 buduje wypowiedź na ogół uporządkowaną i spójną (dopuszczalne zachwiania logicznego ciągu lub proporcji poszczególnych części wypowiedzi) 1 formułuje na ogół adekwatne do pytań i poprawne merytorycznie odpowiedzi, wykorzystując przygotowaną

bibliografię i/lub materiały pomocnicze

2 przestrzega zasad poprawności właściwych dla języka mówionego w zakresie: ortofonii, fleksji, leksyki, frazeologii, składni (dopuszczalne usterki językowe)

posługuje się stylem komunikatywnym, stosownym do sytuacji (dopuszczalna

schematyczność), wystarczającym słownictwem

posługuje się terminologią specjalistyczna w zakresie niezbędnym do realizacji tematu

2
zna i rozumie materiał rzeczowy, poprawnie go interpretuje, wykorzystując podstawowe konteksty (o ile temat tego wymaga)

wykorzystuje w funkcji argumentacyjnej trafnie dobrany materiał rzeczowy (selekcjonuje materiał)

prezentuje zagadnienia w ścisłym związku z tematem (rozumie temat)

jasno formułuje główną myśl wypowiedzi i trafnie dobiera argumenty

formułuje wnioski, sądy i opinie

funkcjonalnie wykorzystuje materiał pomocniczy (o ile temat tego wymaga)

2 formułuje na ogół adekwatne do pytań i poprawne merytorycznie odpowiedzi, wykorzystując przygotowaną bibliografię i/lub materiały pomocnicze

uzasadnia własne stanowisko (rozumie stanowisko rozmówcy); uczestniczy w rozmowie

dostosowuje do pytania stopień szczegółowości (ogólności) odpowiedzi


2
formułuje na ogół adekwatne do pytań i poprawne merytorycznie odpowiedzi, wykorzystując przygotowaną

bibliografię i/lub materiały pomocnicze

uzasadnia własne stanowisko (rozumie stanowisko rozmówcy); uczestniczy w rozmowie

dostosowuje do pytania stopień szczegółowości (ogólności) odpowiedzi


5
przestrzega zasad poprawności właściwych dla języka mówionego w zakresie: ortofonii, fleksji, leksyki, frazeologii, składni (dopuszczalne usterki językowe)

posługuje się komunikatywnym, stosownym do sytuacji stylem

posługuje się słownictwem stosownym i zróżnicowanym

przestrzega zasad etykiety językowej

posługuje się terminologią właściwą do realizacji tematu

stosuje środki językowe typowe dla rozmowy

4
przestrzega zasad poprawności właściwych dla języka mówionego w zakresie: ortofonii, fleksji, leksyki, frazeologii, składni

posługuje się komunikatywnym, stosownym do sytuacji stylem; bogatym słownictwem

przestrzega zasad etykiety językowej

posługuje się terminologią specjalistyczną

stosuje środki językowe typowe dla rozmowy

6
zna i rozumie wybrany materiał, wnikliwie go interpretuje, przywołując różnorodne konteksty

wykorzystuje w funkcji argumentacyjnej trafnie dobrany materiał (selekcjonuje materiał)

prezentuje zagadnienia w ścisłym związku z tematem (rozumie temat)

formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, hierarchizuje argumenty

formułuje wnioski, sądy i opinie, wartościuje, uogólnia, syntetyzuje

funkcjonalnie wykorzystuje materiał pomocniczy (o ile temat tego wymaga)

3 formułuje na ogół adekwatne do pytań i poprawne merytorycznie odpowiedzi, wykorzystując przygotowaną bibliografię i/lub materiały pomocnicze

 

przekonująco uzasadnia własne stanowisko (rozumie stanowisko rozmówcy), swobodnie uczestniczy w rozmowie

dostosowuje do pytania stopień szczegółowości (ogólności) odpowiedzi

7 przestrzega zasad poprawności właściwych dla języka mówionego w zakresie: ortofonii, fleksji, leksyki, frazeologii, składni

posługuje się stylem stosownym do sytuacji, komunikatywnym, o wyraźnych cechach indywidualnych

przestrzega zasad etykiety językowej

posługuje się bogatym słownictwem,

posługuje się bogatą terminologią (unikając pseudonaukowości)

swobodnie stosuje środki językowe typowe dla rozmowy

8

Punkty przyznaje się za całość opisaną na danym poziomie, nie przyznaje się punktów cząstkowych. Wytłuszczone zostały kryteria, które zdający musi spełnić, aby uzyskać liczbę punktów z danego poziomu. Jeśli wypowiedź zdającego nie spełnia kryteriów opisanych na poziomie I, nie przyznaje się punktów. Wypowiedź zdającego może być oceniona np. tak: za sposób realizacji tematu – 3pkt, za kompozycję wypowiedzi – 2pkt, za rozmowę – 5pkt, za język – 8pkt, razem 18pkt na 20 możliwych do uzyskania.

Opracowano na podstawie "Aneksu" do egzaminu maturalnego wydanego przez CKE

 

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.