Słownik języka polskiego

Modalność dyskursywna

3.5 1 1 1 1 1 Rating 70%

Modalność dyskursywna

Definicja pojęcia modalności dyskursywnej, zwanej też czasem modalnością pragmatyczną.

modalność dyskursywna czasem zwana również modalnością pragmatyczną (modalność pragmatyczna jednak to pojęcie szersze). „Zespół założonych w tekście komponentów semantycznych, determinujących globalny sens wypowiedzi ze względu na stosunek mówiącego podmiotu do pozostałych czynników aktu komunikacyjnego”1.

Może być oznaczana przez różne elementy morfologiczne: formy trybu czasownika, partykuły, przysłówki, morfemy deminutywne, wyznaczniki intonacji (wykrzyknik, pytajnik)

 

1Ryszard Nycz, Literatura modalności, „Teksty” 1980, z. 1, s. 108-109.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.