Sprawdzian ósmoklasisty z języka polskiego w szkole podstawowej

O sprawdzianie ósmoklasisty

4.375 1 1 1 1 1 Rating 88%

Informacje o sprawdzianie ósmoklasisty

Szkoła podstawowa - sprawdzian ósmoklasisty. Artykuł zawiera informacje o sprawdzianie ósmoklasisty.

Czym jest sprawdzian ósmoklasisty?

To egzamin powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.  Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, bo nie ma określonego minimalnego wyniku.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Forma sprawdzianu

Egzamin jest przeprowadzany tylko w formie pisemnej.

Egzamin odbywa się w kwietniu. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Kiedy przeprowadza się sprawdzian?

 • w ósmej klasie szkoły podstawowej;
 • w kwietniu w tym samym dniu i o tej samej godzinie w całej Polsce;
 • w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • dodatkowy sprawdzian (II termin) odbywa się w czerwcu (przystępuje do niego uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpił do egzaminu w I terminie)

Kto zdaje sprawdzian?

 • uczniowie klas ósmych
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych
 • istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu (ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem).
 • zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Gdzie zdaje się sprawdzian?

 • w macierzystej szkole ucznia

Warunki pisania sprawdzianu

 • każdy uczeń musi mieć pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem (na matematykę również linijkę);
 • każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany zestawem egzaminacyjnym);
 • przykładowe zestawy zadań zamieszczone są w Informatorach;
 • przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu;
 • sprawdzian z języka polskiego trwa 120 minut (czas na wykonanie zadań);
 • nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników;
 • nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych;

Kto ocenia sprawdzian ósmoklasisty?

 • prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów powołanych przez dyrektora OKE;
 • egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której pracują.

Wynik sprawdzianu 

 • wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych;
 • wynik sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna;
 • ustalony wynik jest ostateczny;
 • każdy uczeń otrzymuje wystawione przez OKE zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, które odbiera w swojej szkole;
 • na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Konsekwencje sprawdzianu

 • sprawdzianu nie można nie zdać;
 • każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową musi zostać przyjęty do szkoły ponadpodstawowej w swoim rejonie (o ile nie ukończył 16 roku życia).

Nieprzystąpienie do sprawdzianu

 • Kto nie przystąpi do sprawdzianu musi powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym;

Umiejętności, które bada sprawdzian ósmoklasisty:

 • czytanie,
 • pisanie,
 • rozumowanie,
 • korzystanie z informacji,
 • wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Kto organizuje i przeprowadza sprawdzian ósmoklasisty?

Sprawdzian organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).

Źródło: http://www.cke.edu.pl/

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.