Czytanie ze zrozumieniem - testy

Internet – śmietnik czy sezam kultury? - Klucz odpowiedzi do testu

3.5423728813559 1 1 1 1 1 Rating 71%

Spis treści

Klucz odpowiedzi do testu na czytanie ze zrozumieniem: "Internet – śmietnik czy sezam kultury?"

{ln: Jak poprawić czytanie ze zrozumieniem? ' Jak poprawić swoje czytanie ze zrozumieniem?}

Zadanie 1. (1 pkt)

Wyjaśnienie, dlaczego odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie uzależniona jest według autora od osobistych doświadczeń i przekonań użytkownika Internetu.

Zadanie 2. (2 pkt)

śmietnik - chłam

sezam kultury - treści wartościowe

1 punkt za jedno poprawne określenie.

Zadanie 3. (1 pkt)

Poprawne określenie, jak należy szukać informacji w Internecie. Przykładowa odpowiedź:

krytycznie

Zadanie 4. (2 pkt)

Poprawne wymienienie trzech stereotypów dotyczących Internetu. Przykładowa odpowiedź:

1. W Internecie nie da się odróżnić treści wartościowe od bezwartościowych.

2. Treści istniejące w Internecie nie są trwałe.

3. Większość treści internetowych jest napisana w języku angielskim, co grozi wynarodowieniem.

Zadanie 5. (1 pkt)

Poprawne zacytowanie tezy sformułowanej przez autora. Przykładowa odpowiedź:

Dla wielu mniej ekspansywnych a ciekawych kultur Internet stał się wręcz szansą na globalną prezentację lub Kto umie szukać, znajdzie perełki.

Zadanie 6. (1 pkt)

Poprawne wskazanie podobieństwa akapitów 5 i 6 w zakresie treści, kompozycji lub języka. Przykładowe odpowiedzi:

 

W obu akapitach Internet został porównany do miejsc znajdujących się w rzeczywistości.

W obu akapitach Internet jest opisany jako miejsce spotkań różnych kultur.

Zadanie 7. (1 pkt)

Wskazanie wysiłku jako czynnika różniącego dociekliwych i leniwych internautów Przykładowa odpowiedź:

Leniwi poprzestają na tym, co powierzchowne, do czego można dotrzeć bez żadnego wysiłku; dociekliwi sięgają głębiej, wykorzystując możliwości, jakie daje Internet.

Zadanie 8. (1 pkt)

Wyjaśnienie, dlaczego zdaniem autora istotę Internetu najlepiej oddaje metafora bazaru. Przykładowa odpowiedź:

Bazar jest idealną metaforą Internetu, gdyż oddaje jego różnorodność, ale także interaktywność uczestników, głębię kulturową. Jednak, by poznać to bogactwo, trzeba się

Zadanie 9. (1 pkt)

Wyjaśnienie, co oznacza określenie: sieć semantyczna (konieczne wskazanie na selekcjonowanie informacji według podanego kryterium). Przykładowe odpowiedzi:

Sieć semantyczna jest to kierunek rozwoju Internetu, który ma doprowadzić do tego, aby po wpisaniu hasła w wyszukiwarce pojawiał y się strony dotyczące odpowiedniego kontekstu hasła, np. zamek jako budynek, a nie zamek do drzwi.

Sieć semantyczna to taka, która analizuje kontekst dla pytania, jakie zadajemy. Można powiedzieć, że jest obdarzona inteligencją. Sieć, dzięki której komputer będzie mógł rozpoznać nasze intencje.

Zadanie 10. (2 pkt)

Poprawne wymienienie dwóch nowych sposobów prezentowania treści w Internecie. Przykładowa odpowiedź:

Wzbogacenie interfejsu o trzeci wymiar.

Wzbogacenie komputerów i sieci o zmysły wzroku i dotyku.

1 p. za poprawne wymienienie jednego sposobu prezentowania treści w Internecie

Zadanie 11. (1 pkt)

B. amerykanizacji kultury.

Zadanie 12. (2 pkt)

Poprawne określenie analogii między rzeczywistym światem i cyberprzestrzenią ze wskazaniem na aktywną postawę człowieka funkcjonującego w świecie rzeczywistym i cyberprzestrzeni. Przykładowe odpowiedzi:

W cyberprzestrzeni, podobnie jak w życiu, trzeba sporo zainwestować, by wydobyć całe jej bogactwo i odkryć możliwości, jakie stwarza.

Zadanie 13. (2 pkt)

Obiektywizacja

1. Posługiwanie się formą 1 osoby liczby mnogiej (wypowiedź w imieniu zbiorowości, odwołanie do odbiorcy).

2. Posługiwanie się zdaniami oznajmującymi (zawierającymi informację).

Subiektywizacja

1. Posługiwanie się formą 1 osoby liczby pojedynczej (prezentacja własnych poglądów).

2. Posługiwanie się porównaniami i metaforami, obrazowość języka.

1 p. – poprawne wymienienie jednego przykładu ilustrującego obiektywizację wypowiedzi i jednego przykładu ilustrującego subiektywizację tekstu

Zadanie 14. (2 pkt)

Poprawne podanie jednego przykładu ilustrującego dyskursywny charakter tekstu i jednego przykładu ilustrującego perswazyjny charakter wypowiedzi.

Dyskursywny (refleksyjny). 

Autor polemizuje z omawianymi poglądami.

Perswazyjny (przekonujący).

Edwin Bendyk w tekście swoim postawił tezę, którą następnie uargumentował i zilustrował przykładami. Potem wysnuł wniosek.

1 p. za poprawne podanie jednego przykładu ilustrującego jedną kategorię.

Serwis rozdaje przeglądarkom bezpieczne ciasteczka.